Subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, a empreses i professionals de municipis de l'àmbit metropolità. CONVOCATORIA 2022

Tornar

Atesa la voluntat de l'AMB d'impulsar la mobilitat sostenible al territori, s'estableix una línia de subvenció relativa a la cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals dels municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Mobilitat
Subtema:
Subvencions a la bicicleta elèctrica
Sub-Subtema:
Biciempresa
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible

Model de sol·licitud$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Declaració obligacions transparència 1$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Declaració obligacions transparència 2$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Download

Descripció

Convocatòria 2022 de subvencions, en espècie de cessió de bicicletes, del programa BICIEMPRESA.

L'objectiu de la subvenció és facilitar el traspàs de desplaçaments quotidians en vehicle privat a la bicicleta o a la bicicleta i el transport públic (desplaçaments intermodals). La iniciativa també promou indirectament el servei Bicibox d'aparcament segur, en bona part disponible al costat d'estacions ferroviàries (estacions de RENFE, FGC, metro, tramvia).

L'AMB destinarà a aquesta convocatòria la quantitat de 50.000 euros. Les bicicletes elèctriques subvencionables seran tipus bicicleta elèctrica urbana, amb assistència a la pedalada i un equipament estàndard.

El procediment consta de tres etapes:

  1. Presentació de la sol·licitud d'un nombre determinat de bicicletes a l'AMB per part d'una empresa metropolitana.
  2. Aprovació de les sol·licituds i assignació d'un nombre de bicicletes a les diferents empreses sol·licitants (distribució segons el nombre de bicicletes disponibles per part de l'AMB).
  3. Licitació per part de l'AMB del lloguer de les bicicletes necessàries.
  4. Subvenció en espècie corresponent a la cessió de les bicicletes a les empreses, prèvia signatura conjunta de l'acta de cessió.
Un cop l'AMB hagi aprovat les sol·licituds i contractat el servei de renting de les bicicletes, es procedirà a la seva cessió a les empreses, prèvia signatura conjunta de l'acta de cessió (veure Annex 2 a les Bases reguladores).

Les bicicletes cedides portaran una etiqueta identificativa segons un disseny propi de l'AMB, sempre que l'AMB així ho determini.

L'acta de cessió identifica cadascuna de les bicicletes cedides amb els seus números de sèries (bastidor, motor, bateria), així com també les obligacions assumides per les parts.

Consulteu les bases reguladores i el document de convocatòria per a conèixer la informació complerta.

A qui va dirigit

Podran ser beneficiaris d'aquesta subvenció les persones jurídiques públiques o privades que tinguin un centre de treball en un o més d'un dels 36 municipis de l'AMB.

L'assignació final per part de l'AMB es farà segons el nombre total de bicicletes disponibles i el nombre d'unitats sol·licitades per cada empresa, amb un màxim de 5 bicicletes per empresa.

L'usuari de la bicicleta serà un treballador de l'empresa, tant per a desplaçaments in itinere (entre la seva residència i el centre de treball), com també per a desplaçaments en missió (serveis o gestions que formen part de l'activitat econòmica).

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, i finalitzarà als 40 dies hàbils de la mateixa.

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 11 de novembre de 2021.

Requisits

Es podrà sol·licitar una subvenció en espècie corresponent a la cessió temporal durant 6 mesos d'un màxim de 5 bicicletes (elèctriques o mecàniques, de passeig o plegables) per cada empresa sol·licitant.

Els desplaçaments amb aquestes bicicletes hauran de tenir sempre origen o destinació dins del territori de l'AMB.

Avisos

En relació a la declaració de transparència, el cost mensual màxim per bicicleta que assumeix l'AMB és de 113,14€ (IVA inclòs). Per tant, la subvenció màxima que es pot rebre amb aquesta convocatòria, demanant 5 bicicletes elèctriques durant 6 mesos, és de 3.394,20 €. En cas que l'empresa hagi demanat altres subvencions a l'AMB, i conjuntament amb aquesta se superin els 10.000 €, caldrà emplenar el formulari adjunt de la "Declaració d'Obligacions de Transparència". En cas contrari, serà suficient que l'empresa certifiqui que en cap circumstància no rebrà més de 10.000 € de subvenció.

Puja