900459/17 - Repartiment de les targetes metropolitanes de tarificació social i ambiental del transport

Tornar

Avís

Aclariment de presentació: En el model de l'oferta econòmica de la pàgina 14 del plec de clàusules administratives, dins del Lot 3, es demana el preu unitari P3 Sobres. Aquest preu, efectivament s'ha d'incloure en el model d'oferta econòmica, i en cap cas podrà sobrepassar el preu unitari màxim de 0,043 euros.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
veure plec
Termini d'execució:
fins un màxim de 2 anys
Pressupost de licitació:
1.002.774,79 € sense IVA

Data de l'última modificació 11.05.2018 / 16:10

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
3 LOTS

Garanties exigides

Provisional:
Lot 1: 15.800,63 euros; Lot 2: 12.732,79 euros i Lot 3: 1.549,83 euros
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
08.01.18

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
08.01.18 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data de remissió de l'anunci al DOUE: 30 de novembre de 2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
02.12.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:483838-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
13.12.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023721.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
23.12.17
Anunci:
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-B-2017-75333.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.01.18 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.02.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.01.18 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.02.18 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL,SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
LOT-1, 2 i 3: RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL,SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
LOT-1, 2 i 3: RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL,SL
Data de formalització de contracte:
07.05.18

Renúncia desestimació