PMAF

Ajuts per a realitzar actuacions en la prevenció d'incendis forestals, a través de l'arranjament de camins forestals i amb actuacions puntuals de millora de les rampes per a la sortida de fauna, els dipòsits de petita capacitat o les franges de protecció, entre d'altres.


 

Presentació

El Programa metropolità d'actuacions de gestió forestal (en endavant, PMAF) està dotat amb un pressupost de 400.000,00
euros anuals. S'orienta a realitzar actuacions en la prevenció d'incendis forestals, a través de l'arranjament de camins forestals i amb actuacions puntuals de millora de les rampes per a la sortida de fauna, els dipòsits de petita capacitat o les franges de protecció, entre d'altres. En queden exclosos explícitament els camins urbans definits en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI).

L'emergència climàtica i la magnitud de la massa forestal existent fan necessari afrontar la lluita contra els incendis amb visió metropolitana, vocació de servei i compromís amb el país i la ciutadania.

El present programa s'emmarca dins del Pla d'actuació metropolità 2019-2023 i en els següents objectius de desenvolupament sostenible (ODS):

 • Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. La prevenció d'incendis és una eina bàsica per lluitar contra el canvi climàtic.
 • Objectiu 15. Protegir, gestionar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat. La natura és vital per a la nostra supervivència, ja que ens proporciona oxigen, regula els sistemes meteorològics, pol·linitza els cultius i produeix aliments. Ara bé, es troba sotmesa a una pressió molt elevada, que ha provocat l'alteració de gran part de la superfície terrestres. La prevenció d'incendis ajuda a aconseguir aquest objectiu.
 • Aspectes generals

  Abans d'elaborar el PMAF, s'ha estimat la capacitat d'actuació  de l'AMB en aquesta actuació sobre la base dels pressupostos anuals. El resultat d'aquesta avaluació permet destinar la xifra de 400.000,00 euros anuals al PMAF.

  A l'hora de calcular la distribució dels recursos disponibles per a aquest programa s'han tingut en compte els paràmetres següents, obtinguts a partir dels plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI):

  • Superfície forestal vulnerable (quedaria significativament afectada en un incendi forestal).
  • Longitud dels camins forestals rurals no revestits (en queden exclosos els camins urbans).

  Els imports necessaris per al Programa es consignaran anualment en els pressupostos de l'AMB o a les seves pròrrogues, en
  cas d'existir.

  Aquest programa està orientat a fer actuacions i tasques de manteniment preferentment abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal els anys 2023 i 2024. Es podrà allargar durant el període 2025-2026 per acord del Consell Metropolità. Totes les actuacions podran tenir com a referència les actuacions i propostes que realitzi la Diputació de Barcelona sobre el tema.

 • Distribució inicial

  Inicialment, l'assignació dels fons destinats a l'execució del PMAF es caracteritza per voler ser proporcional a la massa forestal vulnerable dels municipis i a la longitud de camins forestals rurals no revestits. Aquests paràmetres estan inclosos en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI) de cada municipi. Aquesta distribució es fa sense tenir en compte la població dels municipis ni altres variables com la renda familiar, ja que es fa un tractament conjunt de tot el territori i, per tant, no tindria sentit.
   

  Superfície forestal vulnerable50 % dels recursos totals
  Longitud dels camins forestals rurals no revestits50 % dels recursos totals
  Quantia total de recursos400.000 €/any


  Assignacions de recursos, càlcul de variables i distribució

 • Tipologia d'actuacions

  El PMAF és un programa d'actuacions de manteniment per prevenir incendis forestals, tant a través de la millora dels camins forestals com amb actuacions puntuals de millora de les rampes per a la sortida de fauna, els dipòsits de petita capacitat o les franges de protecció, entre d'altres.

 • Desenvolupament i metodologia

  Els ajuntaments hauran de fer una proposta d'actuacions per realitzar en el seu terme municipal mitjançant acord de l'òrgan municipal competent i hauran d'indicar una estimació dels imports de cadascuna de les actuacions que volen que s'executin.

  L'import màxim que cada municipi pot demanar no pot sobrepassar l'assignació indicada en el document d'assignacions. Les actuacions que es poden sol·licitar són les següents:

  • Actuacions d'arranjament en la xarxa de camins.
  • Actuacions d'arranjament amb col·locació de rampes per a sortida de fauna.
  • Actuacions relacionades amb dipòsits de capacitat reduïda i hidrants.
  • Altres actuacions relacionades amb l'objecte del present programa

  Així mateix, en l'acord de sol·licitud municipal s'haurà d'indicar una llista amb les actuacions que es volen executar per ordre de prioritat, i aportar una breu descripció de cadascuna de les propostes que permeti conèixer-la, una definició de l'àmbit, un certificat de compatibilitat urbanística i un certificat de disponibilitat dels terrenys. En qualsevol cas, sempre tindran prioritat les actuacions amb disponibilitat dels terrenys independentment de la petició realitzada. També hauran de facilitar una còpia del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) aprovat, així com un justificant de la seva aprovació. En cas que estigui en tràmit, caldrà presentar la informació més actualitzada de què es disposi i informació de l'estat en què es troba (veure annexos).

  A partir de la publicació de l'aprovació definitiva del PMAF, els ajuntaments disposen de 50 dies per presentar la sol·licitud d'actuacions que volen executar dins del PMAF i la resta de la documentació demanada.

  Si un ajuntament no presenta cap sol·licitud d'actuacions del PMAF en el termini previst, es considerarà que hi renuncia.

 • Gestió del PMAF

  Els tècnics del Servei d'Infraestructures orientaran els municipis en la redacció de la documentació de les peticions, revisaran la documentació aportada i sol·licitaran documentació addicional aclaridora, si és necessari, així com redactaran informes i propostes d'acceptació. Si fos necessari, també demanaran els aclariments que consideri oportuns o, fins i tot, proposaran condicions per fer efectiva la inclusió d'alguna de les actuacions proposades.

  Una vegada analitzada tota la documentació, el gerent l'haurà d'aprovar formalment mitjançant un decret, de cara a poder donar curs al procediment administratiu.

 • Procediment administratiu

  Pel que fa als aspectes d'administració, el Consell Metropolità iniciarà el procés mitjançant l'acord d'aprovació inicial del PMAF, que especifica la distribució municipal de les assignacions econòmiques i les seves directrius de gestió. Formalitzat l'acord amb l'aprovació definitiva, l'AMB comunicarà als ajuntaments metropolitans els continguts, la memòria i les directrius del Programa aprovat i sol·licitarà les propostes que es volen realitzar en el primer any, és a dir, que s'hauran d'executar preferentment abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal del 2023.

  Durant el 2023, mitjançant un decret de Gerència, se sol·licitaran les actuacions que es volen realitzar als municipis de cara a les actuacions prèvies a l'època de màxim risc d'incendi forestal del 2024.

  El Programa es podrà allargar durant el període 2025-2026 per acord del Consell Metropolità.

Directrius de gestió
 1. El Programa metropolità d'actuacions de gestió forestal (PMAF) és un programa de manteniment adreçat al territori metropolità amb els principis de solidaritat, lleialtat, cooperació institucional i corresponsabilització en el ventall d'accions públiques per desenvolupar. S'executarà en diversos municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, excloent-ne l'àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, la ciutat de Barcelona i els municipis que tinguin una superfície forestal vulnerable i/o una longitud de camins rurals no revestits molt reduïdes (els municipis als quals correspondria una assignació econòmica inferior al 0,5% del total del pressupost anual del Programa).
 2. La dotació global de recursos del PMAF és de 400.000 euros/any.
 3. La finalitat principal del PMAF és millorar les condicions en la prevenció d'incendis forestals i, en conseqüència, 1) combatre el canvi climàtic i els seus efectes i 2) protegir, gestionar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de la biodiversitat.
 4. De cara a distribuir equilibradament les actuacions que es portaran a terme en l'àmbit territorial descrit, s'assignen uns recursos per municipis basats en dades del 2021 de la Diputació de Barcelona relatives a la superfície forestal vulnerable i a la longitud de camins rurals no revestits definits en els plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI).
 5. El conjunt d'actuacions que s'executaran a través del PMAF es materialitzarà a partir de les peticions dels ajuntaments. Correspon al gerent de l'AMB donar curs a les actuacions. Cada ajuntament haurà de presentar la petició inicial de les actuacions en un termini màxim de 50 dies des de la data de publicació de l'aprovació definitiva del PMAF per part de l'AMB.
 6. Normalment i de manera preferent, els serveis de l'AMB, d'acord amb els ajuntaments, seran els qui duran a terme la concepció, redacció de memòries i adjudicació i gestió de les actuacions que s'executaran a través del PMAF.
 7. En cap cas no es podran sobrepassar els imports totals sol· licitats i aprovats per a cada ajuntament en la memòria o memòries que es redactin abans de la seva execució. En el cas que el conjunt de les actuacions sol·licitades sobrepassi els imports atorgats a cada municipi, l'ajuntament podrà fer aportacions per poder aconseguir l'execució de les actuacions previstes o deixar que s'apliqui l'ordre de prioritat que hagi indicat l'ajuntament. Les baixes que resultin del contracte no es podran tornar a assignar i serviran per cobrir els imprevistos que puguin sorgir durant l'execució de les actuacions.
 8. El PMAF està orientat a fer actuacions i tasques de manteniment preferentment abans de l'època de màxim risc d'incendi forestal del 2023 i 2024. Es podrà allargar durant el període 2025-2026 per acord del Consell Metropolità.
 9. La identificació de les actuacions del PMAF es farà segons les prescripcions del Manual d'imatge de l'AMB pel que fa a la senyalització i retolació, en el lloc de les diferents actuacions. L'AMB i els ajuntaments podran comunicar i difondre, a través dels mitjans a l'abast, la naturalesa, els objectius, les característiques i les circumstàncies de les actuacions del PMAF, tenint en compte les normes i els costums d'imatge respectius. En cas d'existir actes formals d'inici de les actuacions o inauguracions es faran de manera conjunta i coordinada.
Contacte i informació