MPGO a l'àmbit de Can Coll

Vista general de l’ordenació proposada
Vista general de l’ordenació proposada | Equip redactor

L'objecte de la MPGO és concretar les condicions de desenvolupament per facilitar la consolidació urbana de l'àmbit amb l'aportació de sòls públics que completaran el sistema d'espais lliures i de la xarxa viària de la Vila.

Area:
9.502 m²
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras, Loles Herrero, Gema Mur.

Drafting team:

GMG plans i projectes SLP: Joan Badia, Laura Collado, Oriol Serra

Ajuntament: Robert Juvé i Joan Torras

Municipalities:
Molins de Rei

Description

Modificació puntual del Pla general d’ordenació a l’àmbit de Can Coll

Per donar resposta als objectius plantejats, s'estableixen els criteris d'ordenació següents: contribuir al sistema d'espais lliures de la Vila augmentant-hi l’accessibilitat; donar continuïtat als itineraris urbans millorant la permeabilitat urbana, i garantir la integració de les edificacions amb possibilitat d'incorporar-hi diversitat tipològica. D’aquests objectius i criteris, en resulten actuacions que configuren i concreten la proposta d’ordenació:  

  1. Millorar la connexió amb les vies i els espais lliures de l’entorn.
  2. Definir una volumetria amb unes condicions d’edificació òptimes.
  3. Esponjar l’illa per guanyar espai lliure públic.
  4. Ampliar el carrer del Canal de la Infanta per dotar-lo d'un caràcter cívic.
  5. Millorar la mobilitat facilitant la incorporació de nous mitjans de transport.
  6. Incrementar la densitat de l’ús residencial atenent les necessitats actuals.