Estudi d’alternatives de desenvolupament dels sectors torrent de Can Balasch i torrent de Querol

Encaix urbà de l’ordenació proposada
Encaix urbà de l’ordenació proposada

L’objecte de l’estudi és explorar quin és el potencial que tenen els sòls pendents de desenvolupar a l’entorn de Can Balasch i com el nucli urbà podria establir-hi una nova relació amb les urbanitzacions per tal de: acostar els serveis a la ciutadania, enfortir la cohesió social, garantir l’accessibilitat de les persones a través de la mobilitat activa i el transport públic, oferir alternatives d’habitatge social i preservar els elements naturals.

Area:
16 hectàrees
Phases:
Estudi -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero.

Drafting team:

Servei de Planejament Urbanístic: Isabel Tomé, Cristian Gómez, Joan Caba, Jordi Vila, Rhona Okafor, Raül Retuerta, Mikel Berra, Núria Acosta.

Ajuntament: Oleguer Gelpí.

Municipalities:
Torrelles de Llobregat

Description

El treball es desenvolupa a dues escales. Per un costat, tracta de definir una proposta per a l’àrea central del municipi de Torrelles de Llobregat que integri els valors ambientals i paisatgístics (el sistema de rieres, el paisatge agrícola, els hàbitats d’interès comunitari, els vestigis passats...) garantint la funcionalitat dels ecosistemes, reorganitzant la mobilitat, i relligant les urbanitzacions amb el nucli urbà a través d’uns espais (micro-centralitats) que permetin apropar els usos i funcions urbanes en aquests teixits residencials de baixa densitat que han evolucionat sense contigüitat a la trama urbana.  

Per un altre costat, l’estudi fa una reflexió sobre quines característiques podria tenir la nova micro-centralitat situada entre el nucli urbà, la urbanització Cesalpina i Catalunya en Miniatura; i desenvolupa l’àmbit de l’entorn de Can Balasch, que inclou dos sectors classificats pel PGO com a sòl urbanitzable delimitat, així com sòls urbans no consolidats o amb potencial per tenir més intensitat (sector UAr6 i aparcament de Catalunya en Miniatura). L’estudi proposa concentrar l’edificació al costat de la masia de Can Balasch i del CEIP Sant Martí, amb la intenció per una banda d’integrant-los amb els altres edificis existents per tal de completar el barri amb un teixit de mitja densitat que construeixi una plaça cívica com a espai de trobada i de convivència. D’altra banda, un parc lineal equipat (àrees de jocs infantils, pistes esportives, horts...), estructura l’ordenació i permet connectar la nova micro-centralitat tant amb els espais naturals com amb la urbanització Cesalpina a través d’un camí sobre l’antiga traça del torrent.

Així doncs, la proposta permet cohesionar els teixits urbans, concentrar l’edificació i millorar l’estructura de la mobilitat, tot preservant l’estructura natural de l’entorn i potenciant els valors ecològics i paisatgístics.