Estudi sobre comerç al detall: llindars de serveis

Estudi sobre comerç al detall: llindars de serveis
Subject:
Socio-economic context
Publication date:
Author:
Montserrat Otero i Vidal, Josep Serra i Batiste

Llindars de servei del comerç

Download

Description

L'estudi sobre els llindars de servei del comerç analitza la quantitat d'oferta comercial, la diversitat i la distribució territorial a l'AMB. La unitat territorial d'anàlisi ha estat el municipi.

El concepte llindar de servei d'un comerç fa referència al nombre mínim d'habitants que es requereix per possibilitar-ne la implantació i viabilitat com a activitat econòmica. Cada llindar s'ha establert en funció del tipus de comerç, del grau d'especialització, de la dimensió i del caràcter de la ciutat on s'implanta, de la localització en la trama urbana i de la coexistència amb altres comerços, etc.