Ordenança Metropolitana de Publicitat

Back
  • Preàmbul
    Preàmbul
    Article
    Preàmbul

Preàmbul


La redacció de l'Ordenança metropolitana de publicitat respon a la necessitat d'establir uns criteris mínimament uniformes en el control i fiscalització de l'activitat publicitària en l'àmbit dels municipis que conformen la CMB.
Aquesta voluntat, a la que respon l'ordenança, ja venia determinada per la consideració urbanística que en fa la Llei del Sol, en el seu art. 178, d'una part important de les activitats publicitàries, ampliada per l'art. 43 del Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei 9/1981 sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (decret núm. 308/82) i tanmateix la Llei 61/64 de l'Estatut de la Publicitat i especialment del Decret de 20 d'abril de 1967 (núm. 917/67) es remeten a la necessitat de l'existència de les ordenances municipals a la vegada que establei­xen criteris de tràmit i de condicions que, juntament amb les servituds al respecte contingudes en la legislació de carreteres, ferrocarrils, ens emmarca unes condicions tècnico-jurídiques ini­cials a tenir en compte.
A més d'aquest marc inicial, I'ordenança ha de convertir-se en un instrument regulador, que no limitador, de l'activitat publicitària, essent a la vegada respectuosa amb aquells aspectes de desenvolupament municipal sense que es deixi de vincular la col·laboració de la iniciativa priva­da en el constant manteniment i millora de l'habitat i de l'entorn.
En aquest sentit doncs, el desenvolupament de l'ordenança es planteja segons els següents aspectes bàsics:

– Definició i classificació dels conceptes a utilitzar.
– Llicencies, tràmit i procediment.
– Protecció de l'entorn i del medi ambient.
– Les activitats publicitàries en el Marc Urbanístic concret del PGM.
– Regulació específica de les activitats i les seves instal·lacions.
– Mesures de protecció de la legalitat urbanística i dels drets del consumidor.
Cal assenyalar no obstant, que aquest últim aspecte de regulació ha de limitar-se a aspectes generals, establint-se un regim subsidiari per als aspectes concrets i en tant no es redactin les Ordenances municipals.

Barcelona, novembre del 1986