Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
  • Disposicions
    Disposicions addicionals
    Article
    Disposicions addicionals

Disposicions addicionals


Primera. Els ajuntaments de la zona metropolitana formularan i sotmetran a l'aprovació de la Corporació, en el termini d'un any, següent a l'entrada en vigor d'aquestes ordenances, textos refosos de les disposicions que continuen parcialment en vigor segons la taula de vigències.

Segona. En el termini d'un any els ajuntaments de la zona metropolitana formularan i sotmetran a l'aprovació de la Corporació una relació dels plans parcials d'ordenació de zones industrials amb indicació dels que s'hagin de conservar i dels que s'hagin de modificar per adequar-los al Pla general metropolità.