Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
  • Disposició
    Disposició transitòria
    Article
    Disposició transitòria

Disposició transitòria


1. Les llicències que s'atorguin com a conseqüència de peticions presentades als registres dels ajuntaments respectius abans de la data de publicació de l'acte d'aprovació definitiva d'aquestes ordenances metropolitanes es regiran per les ordenances municipals dels municipis respectius, o, si no n'hi ha, per les de l'Ajuntament de Barcelona, segons el que estableix el paràgraf 2 de la disposició addicional primera de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

2. Els titulars d'aquestes llicències podran, tanmateix, acollir-se a aquestes ordenances, sol·licitant-ho per al seu atorgament a l'organisme competent, que resoldrà allò que correspongui a aquest efecte.