Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 89 - Sistemes d'actuació

Article 89 - Sistemes d'actuació


1. L'execució dels polígons a les zones de sòl urbanitzable programat es realitza mitjançant el sistema d'actuació següent:

1. Zona de Centres direccionals: sistema d'expropiació.
2.    Zona de desenvolupament urbà, intensitat 1: sistema de compensació o de cooperació.
3. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2: sistema de compensació o de cooperació.
4. Zona de desenvolupament industrial: es triarà al Pla Parcial.
5. Zona de renovació urbana: es triarà al Pla Parcial.

2. Els Plans Parcials precisaran el sistema d'actuació quan el paràgraf anterior formuli una solució alternativa o, fins i tot, establiran les fórmules per a la seva determinació en delimitar el polígon o unitat d'actuació a la vista de les circumstàncies que hi concorrin d'entre les esmentades a l'article 119.2 de la Llei del sòl.