Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 1a. Disposicions generals
  Article
  Article 83 - Aprofitament mitjà

Article 83 - Aprofitament mitjà


1. L'aprofitament de cada sec­tor de sòl urbanitzable programat el constituirà la suma dels aprofitaments que corresponguin a totes les unitats de zona que s'hi inclouen. L'aprofitament dels terrenys destinats a sistemes generals i inclosos als sectors es considerarà nul.

2.1. L'aprofitament mitjà de cada sector s'obtindrà dividint un aprofitament per la seva superfície total, un cop exclosos els sòls destinats a sistemes generals que hagin de ser adquirits per expropiació i delimitats al Pla Parcial corresponent. Aquests sistemes generals queden adscrits al règim de sòl urbanitzable no programat.
2.2. L'aprofitament mitjà dels Plans Parcials d'ordenació aprovats definitivament, en desenvolupament del Pla General Metropolità, amb anterioritat a la revisió del seu Programa d'actuació, serà el que resulta de l'ordenació del Pla Par­cial.

3. L'aprofitament de cada unitat de zona serà el resultat de multiplicar la superfície de la seva àrea de referència, inclosos els sistemes locals a què fa referència l'article 81 d'aquestes Normes, per un índex d'edificabilitat brut i pel coeficient d'homogeneïtzació que determina l'apartat següent.

4. El coeficient d'homogeneïtzació reflecteix el valor que el Pla atribueix als usos permesos a cada zona en relació amb els de les altres. Atesos els usos i intensitats fixats per a cada zona, ponderada la repercussió de les cessions i del cost de l'obra urbanitzadora, el Pla fixa un coeficient d'homogeneïtzació d'1 per a les zones de centres direccionals (clau 11), de 0'66 per a les zones de desenvolupament urbà, intensitat 1 (clau 19), d'1 per a les zones de desenvolupament urbà, intensitat 2 (clau 20b) i de 0'90 per a les zones de desenvolupament industrial (clau 22b).

5.  L'aprofitament mitjà del sòl urbanitzable programat s'ha obtingut dividint la suma de l'aprofitament de tots els sectors per la superfície del sòl urbanitzable programat i el seu valor és de 0'43 unitats d'aprofitament per metre quadrat de sòl.
6. Les cessions de sòl corresponents al 10 per 100 d'aprofitament mitjà, o als excessos d'aprofitament, si és del cas, s'efectuaran en terrenys que tinguin assignats al pla parcial un sostre edificable equivalent a l'aprofitament objecte de cessió, ponderat mitjançant l'aplicació dels coeficients d'homogeneïtzació fixats a l'apartat 4 d'aquest article.