Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol I. Intervenció de la edificació i ús del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Informació urbanística
  Article
  Article 8 - Sol·licitud d'assenyalament d'alineacions i rasants

Article 8 - Sol·licitud d'assenyalament d'alineacions i rasants


1. L'administrat podrà demanar a l'Ajuntament l'assenyalament sobre el terreny de les línies i rasants oficials que corresponguin a una finca determinada.

2. La sol·licitud per a l'assenyalament sobre el terreny d'alineacions i rasants haurà d'anar acompanyada d'un plànol de situació de la finca, presentat en dos exemplars, a escala no menor d'1:2.000, en què es reflecteixi la posició d'aquesta respecte a les vies públiques que limiten la totalitat de l'illa on estigui situada, i en què es consignin les cotes corresponents als diversos límits de la finca, així com les distàncies a les cantonades dels carrers immediats. Excepcionalment, si fos necessari, l'Administració municipal podrà exigir la presentació de plànol a escala 1:500.

3. L'Ajuntament podrà exigir l'assenyalament quan ho consideri necessari com a requisit previ per a l'atorgament de llicències, i sempre en el cas de llicència condicionada a completar la urbanització regulada a l'article 51 de les normes urbanístiques del Pla general metropolità.