Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 2a. Locals comercials
  Article
  Article 79 - Condicions específiques segons la categoria de local

Article 79 - Condicions específiques segons la categoria de local


1. Els locals de categoria 1a. compliran les condicions de caràcter específic següents:

1a. Disposaran, com a mínim, d'una bany per al públic, compost de lavabo i vàter.
2a. No podran comunicar-se amb passadissos, vestíbuls o replans de distribució a edificis d'altres usos, si no és a través d'una porta de sortida inalterable al foc (RF-60), sense perjudici del que, per a cada ús, exigeixin les ordenances de prevenció d'incendis.
3a. Disposaran d'un accés independent de l'autoritzat a la condició anterior.

2. Per als locals de 2a. categoria les condicions específiques seran les següents:

1a. Disposaran d'accessos separats per al públic, diferenciats per sexes, amb un mínim de dos banys, compostos per lavabo i vàter, per cada 300 m2 o fracció, separats del local públic amb doble porta.
2a. No podran comunicar-se mitjançant vestíbul o replà de distribució a edificis d'altres usos.
3a. Quan la cota d'accés directe a la via pública sigui inferior o superior a la del paviment del local, es disposarà almenys d'una rampa de paviment antilliscant de pendent no superior al 12 per 100. L'ample de la rampa serà com a mínim d'1 m., amb trams de longitud no superior a 5 m., entre els quals es disposarà de replans de longitud mínima d'1,20 m. Així mateix, estaran dotades de passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.
4a. Disposaran d'un bany com a mínim amb una porta de 0,85 m. i davant d'aquesta s'haurà de disposar d'un espai suficient per poder inscriure-hi un cercle d'1,50 m. de diàmetre.

3. Els locals de 3a. categoria compliran les condicions específiques següents:

1a. Les galeries comercials disposaran de ventilació natural o artificial d'acord amb els criteris generals i amb independència dels locals als quals donin accés.
2a. L'amplària mínima d'una galeria comercial serà igual a un 7 per 100 de la seva longitud, amb un mínim de 4 m. Podrà servir d'accés a vestíbuls d'edificis d'habitatges o oficines. El passatge tindrà un accés per al públic pels dos extrems.
3a. Els locals amb accés des d'una galeria comercial compliran, a més de les condicions generals, les que els corresponguin segons la seva categoria, i, a efectes de l'Ordenança de prevenció d'incendis, es tractarà com una unitat el conjunt format per la galeria comercial i els locals que la componen.