Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions comunes
  Article
  Article 66 - Regles per a la precisió dels límits de les zones

Article 66 - Regles per a la precisió dels límits de les zones


1. La precisió dels límits de les zones realitzada al Pla Especial o al Pla Parcial ha de respectar les regles següents:

a. No pot alterar la superfície de la zona delimitada als plànols b‑2 a escala 1:5000, en més del vuit per cent d'augment o disminució.
b. No pot alterar substancialment la forma de les unitats de zona.

2. Els límits determinats per un Pla Parcial i els precisats en aquest Pla General coincidents amb alineacions o límits de zonificació anteriors, no poden ser objecte de modificació.