Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol IV. Reglamentació detallada del sòl urbà
  Capítol
  Capítol 2n. De les disposicions comunes als tipus d'ordenació
  Secció
  Secció 4a. Normes aplicables al tipus d'ordenació segons volumetria específica
  Article
  Article 256 - Objectius en aquest tipus d'ordenació

Article 256 - Objectius en aquest tipus d'ordenació


La composició o ordenació de volums, pròpia d'aquest tipus d'ordenació, es realitzarà per a cada sector al Pla Parcial o Pla Especial que correspongui segons la qualificació del sòl.
Aquests plans hauran d'aplicar les condicions urbanístiques establertes per a cada zona. Una vegada que per aplicació d'aquestes condicions es determini o fixi la destinació con­creta del sòl, operaran els paràmetres propis del tipus d'ordenació per volumetria específica, a fi d'aconseguir els resultats següents:

a. La distribució de l'edificabilitat neta entre les parcel·les.
b. L'ordenació, precisa o flexible, però inequívoca, de la forma de l'edificació.
c. La col·locació relativa de l'edificació amb un criteri d'uniformitat.