Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
 • Títol
  Títol III. Les normes d'edificació
  Capítol
  Capítol 3r. Dels serveis
  Article
  Article 24

Article 24


L'actuació de rehabilitació d'un edifici d'habitatges no comporta l'obligatorietat del compli­ment d'allò que estableixin les Ordenances Metropolitanes d'Edificació pel que fa a la recollida d'escombraries, si no es disposa d'espai material a la planta baixa per al seu emplaçament, o si la implantació comporta destrucció d'elements considerats de valor artístic.