Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
 • Títol
  Títol III. Les normes d'edificació
  Capítol
  Capítol 3r. Dels serveis
  Article
  Article 23

Article 23


Als efectes d'obligatorietat de dotació d'aparcament tal com queda definida a l'article 22, s'estén per impossibilitats d'encabir-les les següents.

a. Si la planta destinable a aparcament té ja un ús abans de l'actuació de rehabilitació, i amb una antiguitat de 3 anys.
b. Si l'amplària i el nombre d'accessos necessaris, segons les normes, no poden assolir-se amb les consideracions assenyalades a l'article 22.2.
c. Si les obres estructurals que s'han d'executar són molt desproporcionades amb la finali­tat d'assolir el correcte funcionament amb els nivells mínims de seguretat exigibles.
d. Si no pot dotar-se el local de mitjans de seguretat exigibles, pel que fa a sortides d'emergència, ventilació, escales i vestíbuls independents, ni solucions alternatives que comportin anàlegs nivells de seguretat.
e. Si l'edifici es troba inclòs al catàleg i/o les obres necessàries poden malmetre els valors compositius dignes d'ésser conservats.
f. Si per raons del context en que es troba l'edificació (insuficiència vial de la trama urbana, dificultats d'accés de vehicles i/o vianants, distinció de circulacions, illes de vianants, tipologia dels edificis i motius similars) s'estima improcedent, per part dels serveis tècnics de la Corporació actuant, d'exigir la reserva d'aparcaments.