Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
 • Títol
  Títol III. Les normes d'edificació
  Capítol
  Capítol 2n. De les instal·lacions
  Article
  Article 21

Article 21


En les actuacions de rehabilitació, les noves instal·lacions o l'adequació de les existents es regiran per les determinacions de les respectives normes bàsiques i reglaments que siguin d'obligat compliment en aquelles actuacions.