Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 3r. Sistema general d'espais lliures
  Secció
  Secció 3a. Parcs forestals (27) (28) (29)
  Article
  Article 205 - Règim aplicable

Article 205 - Règim aplicable


1. Els parcs forestals ordenats en aquest Pla General com a espais lliures o verds, a més d'estar sotmesos a la legislació específica sobre defensa i conservació de masses forestals i al que estableix la legislació urbanística respecte a zones verdes, queden subjectes a aquestes Normes.

2. Els parcs forestals compresos en aquesta qualificació són els següents:

a. Parcs forestals que cal conservar en àrees de bosc existent (27).
b. Parcs forestals que cal repoblar en àrees que antigament foren boscos o susceptibles de convertir‑s'hi (28).
c. Parcs forestals que hagin de ser protegits com a reserva natural (29).