Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
  • Títol
    Títol III. Les normes d'edificació
    Capítol 1r. De les obres
    Article
    Article 19

Article 19


En actuacions de rehabilitació que no comporten augment de volum ni canvi d'ús, realitzades en edificis d'habitatges que per la seva alçària estiguin obligats a disposar d'ascensors segons les determinacions del PGM, no és obligatòria la dotació de servei d'ascensor.