Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions sobre ús industrial
  Article
  Article 185 - Usos industrials permissibles segons les zones

Article 185 - Usos industrials permissibles segons les zones


1. Els usos industrials permissibles a les zones de sòl urbà que s'indiquen, previstes al Pla general metropolità, seran els determinats al quadre següent:

2. El que estableix el quadre del paràgraf anterior resumeix allò que s'ha disposat sobre el particular en les Normes urbanístiques del Pla general, amb els aclariments que es consideren necessaris per a la seva aplicació esmenant-hi els errors que s'hi han advertit.

3. En aquells edificis autoritzats amb llicència regularment concedida en l'anterior planejament, o legalitzats, que es destinen a l'ús d'indústria perquè estan emplaçats en zones industrials o de tolerància d'habitatge i indústria, i als que el nou planejament assigna una qualificació no industrial, o bé el volum dels quals resulti disconforme amb la nova normativa, se'ls aplicaran les disposicions transitòries novena, desena, onzena i dotzena de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.