Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol III. Disposicions complementàries de les Normes urbanístiques
  Capítol
  Capítol 2n. Disposicions sobre ús industrial
  Article
  Article 184 - Condicions que determinen l'ús industrial

Article 184 - Condicions que determinen l'ús industrial


L'admissió d'una determinada activitat en un local està determinada per la categoria de la indústria, el grau de molèsties que ocasiona, la potència mecànica, la zona urbanística en què està enclavada, la situació del local amb relació a les construccions pròximes, l'existència de l'edifici abans de l'aprovació de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità i l'ús exclusiu o compartit de l'edifici per la persona física o jurídica peticionària. Aquestes condicions es defineixen de la manera següent:
Categoria industrial: És l'expressió del grau de molèsties, incomoditat, efectes nocius i danys que una activitat industrial pot causar sobre l'entorn. Es determina d'acord amb el que disposa l'article 287 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, corregint-la, si és el cas, per tot allò que s'indica a l'article 293 de les esmentades normes.

Situació: Es determinarà per l'entorn en què estigui emplaçada l'activitat, d'acord amb el que es disposa a l'article 288 de les Normes urbanístiques, completades amb les disposicions següents:

a. per edifici industrial s'entén aquell que, a banda de complir tot el que disposa l'article 288.2 de les Normes urbanístiques, no tingui altres habitatges que els corresponents al porter, titular de l'activitat o vigilant
b. el nombre de places de càrrega i descàrrega previstes a l'article 288.3 c., en tot edifici industrial no podrà ser inferior a dos, ni a una plaça cada 1.000 m2 de superfície industrial o fracció.

Potència màxima: Coneguda la situació i la categoria màxima admissible d'una indústria, se'n determinarà la potència mecànica màxima autoritzable d'acord amb els articles 289 i 291 de les Normes urbanístiques.

Qualificació de la zona: En la normativa de cada una de les zones previstes al Pla general metropolità s'especifiquen les categories i situacions permissibles per a l'ús industrial segons que ho resumeix l'article següent.

Zona Designació Categoria Situacions
12 Nucli antic
En edificis fora d'ordenació(art. 222 de les Normes)
1a. Totes
2a. 2 a, 2 b, 2 c i 4
2a. 3
13 Densificació urbana intensiva i semiintensivaÍdem en polígons especialment delimitats 1a. Totes
2a. 2 a, 2 b, 2 c, 3, 4 b
3a. 2 c, 3, 4 a i 4 b
14 a i b Remodelació urbana 1a. Totes
2a. Totes
3a. 4 a i 4 b
15 Conservació de l'estructura urbana i edificatòria 1a. 1 a,1 b, 2 a, 2 b 2 c
2a. 2 a, 2 b i 2 c
16 Renovació urbana unifamiliar
plurifamiliar
1a. Totes
1a. Totes
2a. 2 a, 2 b i 2 c
18 Subjecta a anterior ordenació volumètrica específica
D'acord amb l'art. 306 de les Normes urbanístiques del PGM
1a. Totes
2a. 2 a, 2 b, 2 c, 3, 4 b
3a. 3, 4 a i 4 b
(només en àrees industrials precisades en anterior planejament)
20 Ordenació en edificació aïllada
/VI/VII/VIII/IX unifamiliar (1)
/I/II/III/IV plurifamiliar
/V, plurifamiliar
1a. 2 a, 2 b, 2 c
1a. 2 a, 2 b, 2 c
1a. 2 a, 2 b, 2 c
2a. 2 a, 2 b, 2 c
22 a Industrial 1a. Totes
2a. Totes a partir 2 a
3a. Totes a partir 2 b
4a. Totes a partir 4 a
5a. Totes a partir 5 b

(1) S'admeten les estacions de servei i els tallers de reparació de vehicles, amb superfície coberta que no superi els 300 m2.