Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
  • Títol
    Títol III. Les normes d'edificació
    Capítol 1r. De les obres
    Article
    Article 18

Article 18


1. Les actuacions de rehabilitació que no comportin augment de volum, increment del nom­bre d'habitatges o canvi d'ús poden mantenir les dimensions del buc ¡ I'escala existents.

2. Quan l'actuació comporti augment del volum edificable, I'amplaria lliure dels trams i replans existents serà de 0,80 m. d'acord amb els següents criteris:

a. Aquesta norma serà d'aplicació als casos de prolongació d'escales generals d'ús comú a l'interior d'edificis.
b. En les escales generals existents, s'admetran reduccions puntuals de les dimensions esmentades que tinguin per causa condicionaments de l'estructura o les instal·lacions de l'edifici.
c. Aquesta norma no serà d'aplicació en habitatges unifamiliars els quals podran mantenir les dimensions existents.