Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 18 - Àmbit territorial dels Plans de reforma interior

Article 18 - Àmbit territorial dels Plans de reforma interior


1. Els Plans de reforma interior comprendran sectors que constitueixin unitats funcionals de planejament.

2. No obstant això, quan el desenvolupament d'aquest Pla General i el compliment dels seus objectius ho aconsellin, el Pla de reforma interior podrà limitar-se a una unitat de zona de les delimitades en aquest Pla General.