Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 171 - Terrenys destinables a equipaments o espais verds

Article 171 - Terrenys destinables a equipaments o espais verds


1. Amb la identificació (17) es representen al plànol b‑2 a escala 1:5.000 terrenys edificats o dedicats a uns usos que segons aquest Pla General s'han de destinar a equipaments o espais verds.

2. Les edificacions, instal·lacions o usos existents en aquests terrenys es respectaran, fins que no se'n programi l'actuació o es procedeixi a la seva expropiació, sens perjudici del dret atribuït al propietari per l'Article 69 de la Llei del sòl.