Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol III. Sistemes
  Capítol
  Capítol 1r. Disposicions generals
  Article
  Article 170 - Titularitat i afectació del sòl

Article 170 - Titularitat i afectació del sòl


1. El sòl en què el Pla afecta sistemes generals queda vinculat a aquesta destinació. La titularitat i afectació pública per a l'ús general o el servei públic i, per aquesta titularitat i destinació, l'aplicació del règim jurídic propi del domini públic, s'opera una vegada adquirit el sòl per l'Administració per qualsevol dels seus títols amb eficàcia translativa, inclosa l'expropiació forçosa o cessió gratuïta en els casos en què sigui procedent per Llei. Mentre no es faci efectiva aquesta adquisició, continuarà de propietat privada però vinculada a la destinació assenyalada.

2. La titularitat i afectació pública no exclou la possibilitat de la concessió del domini públic, respecte d'aquells sistemes generals en què aquesta manera de gestió o d'aprofitament sigui compatible amb la naturalesa del bé i dels objectius d'aquest Pla.
3. Sens perjudici del que disposa la legislació específica en la matèria, el Pla admet la titularitat privada i la destinació a sistemes generals, en aquells casos en què és compatible aquesta titularitat i la destinació. La mutació de destinació a sistemes generals requerirà la revisió o la modificació del Pla, llevat del que disposa l'Article 17.

4. El que es disposa al número anterior és sens perjudici de la potestat administrativa de revocació de l'autorització d'explotació i de l'expropiació per a la adquisició del sòl destinat a una finalitat legitimadora de la transferència coactiva.