Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
  • Títol
    Títol III. Les normes d'edificació
    Capítol 1r. De les obres
    Article
    Article 17

Article 17


En una actuació de rehabilitació que comporti augment de volum, no s'exigirà que la superfície mínima conjunta de patis s'ajusti a allò que determina l'article 235.1 de les Normes Urbanísti­ques del PGM.