Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 2a. Instal·lacions per a la recollida d'escombraries
  Article
  Article 154 - Incineració d'escombraries

Article 154 - Incineració d'escombraries


1. En els projectes tècnics d'instal·lació d'incineració d'escombraries, que s'acompanyin amb el de construcció d'un edifici, s'hauran de tenir en compte les normes següents:

a. la cambra on hi hagi la instal·lació haurà de tenir parets i sostres resistents a foc, així com portes contra incendis que obrin cap enfora
b. haurà de dotar-se d'una ventilació eficaç que, com a mínim, consisteixi en oberures inferiors en comunicació directa amb l'exterior, i xemeneia d'aireig pròpia
c. cada instal·lació haurà d'estar proveïda d'una xemeneia de fums pròpia, que haurà d'estar construïda amb materials especialment resistents a altes temperatures, i dotada de dispositius especials per evitar que en surtin fums pudents o molestos i de cendres o partícules totalment o parcialment sense cremar.

2. Quan les instal·lacions d'incineració es projectin en connexió amb tubs o conductes d'abocament col·lectiu d'escombraries , aquests hauran d'anar proveïts de dispositius especials que hi impedeixin l'entrada de foc o fums.

3. Per a la instal·lació d'aparells incineradors d'escombraries hauran d'aportar un certificat oficial que acrediti que el seu funcionament s'ajustarà a les condicions tècniques següents, fixades pel Decret 833/1975, de 6 de febrer:

Nivells d'emissió mg/m3 N(1)
Instal·lacions existents Instal·lacions noves Previsió 1980
Emissió de partícules sòlides
Capacitat (a) (b) (a) (b) (a) (b)
Fins a una
Tm/h de residus
800 450 700 350 500 250

(a) Zona higiènicament acceptable.
(b) Zona d'atmosfera contaminada.
(1) Amb un excés d'aire corregit per correspondre a un contingut de CO2 del 10 per 100.

L'opacitat dels fums no excedirà del 20 per 100, el que equival a no sobrepassar el valor número 1 de l'escala de Ringelmann. Aquest índex podrà arribar a valors no superiors a dos (10 per 100 de capacitat) de l'escala de Ringelmann en períodes de tres minuts cada hora.

4. Les instal·lacions per a la recollida de residus de la incineració es regiran, en allò que sigui d'aplicació, pels preceptes d'aquesta secció relatius a escombraries i, si és el cas, per les ordenances que aprovi la Corporació Metropolitana sobre protecció de l'ambient atmosfèric.

5. Prèviament al funcionament dels incineradors d'escombraries s'haurà d'acreditar, mitjançant un certificat oficial, que el funcionament s'ajusta al que disposa el Decret 833/1975 de 6 de febrer.