Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 15 - Estudis de Detall

Article 15 - Estudis de Detall


1.  S'elaboraran i aprovaran Estudis de Detall quan calgui per a algun dels objectius o finalitats previstos a l'article 14 de la Llei del Sòl.

2. L'Estudi de Detall contindrà les determinacions necessàries per a la finalitat pretesa. La documentació mínima de l'Estudi de Detall serà la següent:

a. Memòria justificativa
b. Plànol d'informació
c. Plànol d'ordenació.

3. L'Estudi de Detall no alterarà l'edificabilitat que preveu per a cada zona i tipus d'ordenació el Pla General.