Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 1a. Disposicions comunes
  Article
  Article 146 - Obres

Article 146 - Obres


1. Als terrenys compresos en qualsevol de les modalitats de sòl no urbanitzable no podran autoritzar‑se més edificacions o instal·lacions que les permeses per aquestes Normes.

2. Només per mitjà d'un projecte tramitat d'acord amb l'article 43.3 de la Llei del sòl es permetran establiments hotelers o similars i, tant en aquests com als edificis destinats a habitatges familiars es respectarà, sempre, l'índex d'edificabilitat establert per aquestes Normes, fins i tot en aquells supòsits en què s'apliqui l'article 86.1 de la Llei del sòl.