Ordenances Metropolitanes d’Edificació

Back
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 5è. Règim de serveis
  Secció
  Secció 1a. Terrenys no edificables de propietat privada
  Article
  Article 142 - Instal·lacions

Article 142 - Instal·lacions


1. Els propietaris tindran l'obligació de dotar els terrenys no edificables de les necessàries instal·lacions de pavimentació, clavegueram, il·luminació, reg i vegetació, i d'executar, també a càrrec seu, les obres de conservació i manteniment necessàries.

2. Llevat de pacte en contra, la distribució de les despeses entre els propietaris afectats serà proporcional a la superfície edificable que correspongui a la propietat de cada u.