Ordenança Metropolitana de Publicitat

Back
  • Capítol
    Capítol 4. Protecció de l'entorn i del medi ambient
    Article
    Article 14 - Protecció de l'entorn i del medi ambient

Article 14 - Protecció de l'entorn i del medi ambient


1. Els arbres situats a la via pública, aïllats o no, els situats a les zones verdes, incloses les plantes ornamentals i altres elements vegetals que les conformen, i en general els elements vegetals de titularitat pública tindran la condició de protegibles als efectes del que disposa l'art. 43 del Reglament per al desplegament i l'aplicació de la Llei 9/81, de 18 de novembre, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 308/82).
Igual consideració tindran, als efectes d'aplicació d'aquesta Ordenança, les àrees vegetals de titularitat privada que la Comissió Tècnica Assessora de Publicitat consideri subjectes a pro­tecció, les qualificades com a 8a -verd privat protegit- i 6 -parcs i jardins urbans- i les situades en sòl urbanitzable i no urbanitzable segons el PGM.

2. No s'autoritzaran activitats publicitàries que per les instal·lacions o mecanismes que incor­porin o les característiques dels materials utilitzats siguin susceptibles de provocar incendis a una distancia menor de 25 m. de qualsevol zona verda o forestal.
En tot cas, s'haurà de donar compliment a la Norma Bàsica de condicions de protecció con­tra incendis en els edificis (NBE. CP1.82) i les condicions que en aquest aspecte estableixin els ajuntaments.

3. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge sonor tindran les següents limitacions:

3.1. L'horari de l'activitat no ultrapassarà el que s'estableixi amb caire general per l'ús comer­cial, sens perjudici de les majors limitacions que estableixin els ajuntaments en les seves ordenances o en la pròpia llicencia.
3.2. La utilització del llenguatge sonor en activitats publicitàries sobre suports fixos no comportarà un increment de més de 3 dBA respecte al nivell de fons, sempre que aquest nivell no sigui considerat sorollós, no ultrapassant en cap cas el límit de 80 dBA.
No s'autoritzaran a menys de 50 m., amidats en línia recta, d'equipaments docents, sani­tari-assistencials, socio-culturals i religiosos, ni podran incrementar el nivell de fons res­pecte als dits equipaments.
3.3. La utilització del llenguatge sonor en activitats publicitaries sobre suports movibles no podrà ultrapassar el límit màxim de 80 dBA, i hauran de respectar el nivell de fons exis­tent als equipaments determinats a l'apartat anterior.

4. Les activitats publicitàries que utilitzin llenguatge visual tindran les següents limitacions:

4.1. No s'utilitzaran grafismes, dibuixos, dissenys, colors o llums inapropiats respecte l'entorn on se situïn, ni donaran lloc a confusions amb els senyals de tràfic.
En aquest sentit queden especialment prohibides les llums situades a una distància menor de 10 m. de qualsevol senyal de tràfic o semàfor que puguin desvirtuar la seva percepció.
4.2. Les instal·lacions publicitàries no podran impedir la visibilitat normal del paisatge ni la ventilació o il·luminació de dependències d'edificacions, a menys que ocu­pin volum, efectivament edificable, amb excepció de les expressament autoritzades per la regulació continguda en aquesta ordenança o les ordenances municipals que s'aprovin.
4.3. Les instal·lacions publicitàries susceptibles d'emetre llum, sempre que no causin molèsties als usuaris de les edificacions pròximes o als vianants i conductors de vehicles, només seran autoritzades en horaris compresos entre les 8 i les 22 hores del dia.
Fora de l'àmbit horari establert al paràgraf anterior, en hores nocturnes, només podran ésser autoritzades les instal·lacions publicitaries lluminoses informatives o indicatives de serveis públics, col·lectius o comunitaris i les situades en planta baixa o per sobre de la coberta dels edificis, sempre que sobre els paraments d'edificis pròxims que continguin forats de ventilació i il·luminació d'habitatges o usos residencials, sanitaris o similars, no es produeixi un increment de lluminositat equivalent al 10 per 100 de la de fons existent en hores nocturnes, amb un màxim de 10 lux. d'increment.
4.4. Els horaris esmentats podran ésser modificats, previ informe favorable a la junta asseso­ra de publicitat o a proposta de la mateixa, per a dies senyalats i de forma excepcional.