Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 13 - Plans Parcials d'Ordenació

Article 13 - Plans Parcials d'Ordenació


1. Per al desenvolupament de les previsions d'a­quest Pla General en sòl urbanitzable programat, s'elaboraran Plans Parcials d'Ordenació, amb subjecció a les seves determinacions.

2. Els Plans Parcials d'Ordenació contindran les determinacions establertes per la Llei del sòl i les disposicions dictades per al seu desenvolupament i aplicació i, a més, com a mínim les següents:

a. El tipus o els tipus d'ordenació, d'entre els regulats en aquestes Normes, que es triïn per a la zona o zones de l'àmbit territorial del Pla. Quan aquest Pla General fixi el tipus d'ordenació a aplicar a la zona de què es tracti, el pla parcial haurà de respectar aquesta previsió.
b. Delimitació de les zones i, si escau, subzones en què es divideix el territori del Pla Parcial segons les previsions contingudes en aquest Pla General.
c. Condicions d'edificació que, arribat el cas, completin les previstes amb caràcter general en aquestes Normes.
d. Característiques dels serveis.

3. Els Plans Parcials comprendran els documents especificats a l'article 13.3 de la Llei del Sòl i, si és el cas, els que es fixin reglamentàriament.

4. Quan el corresponent pla parcial no estableixi una regulació detallada d'usos i de condicions d'edificació, s'aplicaran, com a ordenances, les normes contingudes al Títol IV sense que això impliqui un increment de l'edificabilitat prevista en aquest Pla General per al sòl classificat com a urbanitzable.