Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 12 - Normes de compliment obligat

Article 12 - Normes de compliment obligat


1. Quan la Corporació Metropolitana de Barcelona promulgui les normes sobre redacció de plans, projectes, reglaments, ordenances i d'altres do­cuments integrants del planejament, segons dis­posa l'article 19 del Decret 3276/1974, l'elaboració dels instruments d'ordenació urbana a què es refereix aquest capítol s'hi ajustarà.