Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 3r. Règim del sòl urbanitzable programat
  Secció
  Secció 4a. Zona de desenvolupament urbà, intensitat 2 (20b)
  Article
  Article 118 - Exigències mínimes

Article 118 - Exigències mínimes


Les actuacions en aquesta zona mitjançant plans parcials d'ordenació respectaran les determinacions o estàndards mínims següents:

Tipus I:

a. Superfície mínima per a vials públics: 19,20 per 100
b. Superfície mínima per a estacionaments: 6 per 100
c. Superfície mínima per a espais verds locals públics: 10,80 per 100<
d. Superfície mínima per a equipaments locals, d'interès públic, social o cívic: 10,80 per 100

Tipus II:

a. Superfície mínima per a vials públics: 19,60 per 100
b. Superfície mínima per a estacionaments públics: 1,2 per 100
c. Superfície mínima per a espais verds locals públics: 10,80 per 100
d. Superfície mínima per a equipaments locals, d'interès públic, social o cívic: 8,40 per 100