Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 11 - Respecte al Pla General

Article 11 - Respecte al Pla General


1. Els plans que s'aprovin en desenvolupament d'a­quest Pla General hauran de respectar les previsions que s'hi contenen.

2. Als esmentats plans no es podran incloure redistribucions d'edificació entre zones, encara que es respecti l'aprofitament mitjà o es mantinguin per al sector coeficients d'ocupació i edificabilitat iguals a les mitjanes de les zones d'aquest.