Reforma de l'edifici Torre Mena

Reforma integral de l'edifici de la Torre Mena, una antiga casa colonial del 1880. S'han creat nous espais flexibles i polivalents per acollir diversos usos socials i culturals.

Imatge de la reforma
María José Reyes
Technical details
 • Project date:
  November 2009
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  March 2011
  Municipality:
  Badalona
  Area:
  1.396 m2 (edificació)
  216 m2 (urbanització)
  Cost:
  2.163.367,40 €
 • Authors:
  José Félix Basterrechea, Juan Fernando Tejada (Basterrechea-Tejada Arquitectes)
  Project management:
  José Félix Basterrechea, Juan Fernando Tejada (Basterrechea-Tejada Arquitectes)
  Works management:
  José Félix Basterrechea, Juan Fernando Tejada (Basterrechea-Tejada Arquitectes), Núria Giménez, Albert Dalmau (arquitectes tècnics – AMB)
  Collaborators:
  BOMA (estructures), AIA Salazar-Navarro (instal•lacions)
  Contractor:
  CRC Obras y Servicios SL
Description

L'edifici de la Torre Mena es troba situat a la plaça del Trafalgar, al barri de Llefià, en una zona urbana caracteritzada per tenir grans pendents i desnivells i que es començà a desenvolupar al voltant dels anys 50 i 60; actualment hi ha edificacions de gran alçada i una elevada densitat. L'edifici va ser catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local per la Llei del Patrimoni Cultural Català de 1993. Es tracta d'una construcció aïllada del 1880, feta per a ús residencial i actualment pública. Com a tret destacat cal fer esment de la torre que s'erigeix al centre de l'edificació i que arriba als 25 metres d'alçada.

El sistema constructiu de l'edifici es basa en murs de càrrega, de paredat a les plantes baixa i primera, i de fàbrica ceràmica a la segona i a la torre. Els forjats unidireccionals responen a diferents tipologies, uns amb biguetes metàl·liques, d'altres amb bigues de fusta i uns altres amb semibiguetes de formigó prefabricat.

Les actuacions que s'han dut a terme han intentat respectar al màxim tant la configuració de les façanes actuals com la volumetria definida pels murs de pedra existents en la distribució interior dels espais, de forma que els canvis de distribució necessaris s'han fet amb elements lleugers que puguin ser fàcilment modificats en el supòsit de noves actuacions o canvis d'ús. S'ha previst que tots els espais resultants siguin al més oberts i polivalents possibles.

Les obres han permès reformar integralment aquest edifici per modernitzar-lo i adequar-lo a les necessitats d'un equipament modern que acollirà diverses dependències del districte, un casal per a persones grans, a més de diversos espais polivalents i una sala d'actes amb capacitat per a unes 60 persones. Les actuacions fetes han comportat l'eliminació de les barreres arquitectòniques i la millora de les condicions d'accessibilitat amb la instal·lació d'un ascensor. Amb aquesta reforma, també es guanya per a ús públic una superfície de més de 250 m2 a la planta superior, un espai que abans no es podia utilitzar a causa de les condicions precàries que presentava. També s'ha millorat notablement la il·luminació natural de l'edifici amb la construcció d'una lluerna sobre l'escala central de manera que la llum arriba fins al vestíbul de la planta baixa.

S'han realitzat diferents actuacions per tal de reforçar o reparar els elements estructurals malmesos pel pas del temps i la humitat, s'ha millorat l'aïllament tèrmic a totes les cobertes de l'edifici i als tancaments i fusteries de la planta segona i de la torre, i s'ha solucionat el problema d'humitats de capil·laritat que tenien les façanes i murs interiors de la planta baixa de l'edifici amb la instal·lació d'un sistema de electroosmosi sense fils.

Menció especial mereix la façana: s'ha mantingut la imatge anterior de l'edifici renovant-ne però el revestiment (pintura al silicat) i incorporant un aplacat de pedra natural a la planta baixa que dóna a la plaça de Trafalgar i al carrer de Tarragona: amb això s'ha dotat l'edifici d'una imatge de major qualitat i se l'ha fet més resistent i fàcil de mantenir.

Where