Peatonalització i arranjament del Carrer Major de Castellbisbal

El carrer Major entre l'avinguda Gaudí i el carrer Sol es transforma en un eix cívic amb trànsit rodat restringit i renova els seus serveis i instal·lacions públiques

Imatge del projecte
Jordi Surroca
Technical details
 • Project date:
  March 2014
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  July 2015
  Municipality:
  Castellbisbal
  Area:
  827 m2
  Cost:
  372.672,89 €
 • Authors:
  Cristina Sáez, arquitecta (AMB)
  Project management:
  Cristina Sáez, arquitecta (AMB) Xavier Nogués, arquitecte (AMB)
  Works management:
  Cristina Sáez, arquitecta (AMB) Joan Roca, enginyer tècnic d'obres públiques (AMB)
  Collaborators:
  Sara Arguedas, enginyera tècnica industrial (AMB), Cinta Alegre, arquitecta (AMB), Olga Salve, estudiant PFC arquitectura (AMB), Mina Sanatgar, estudiant PFC arquitectura (AMB)
  Contractor:
  SICCSA-ARCHS-C.MAJOR UTE
  Promoter:
  Àrea Metropolitana de Barcelona / Ajuntament de Castellbisbal
Project PEM

248.633,93 €

Module

 450€/m2

Description

El projecte sorgeix a partir de l'elaboració de l'estudi sobre criteris d'ordenació de l'espai públic del nucli antic de Castellbisbal. Aquest estudi estableix les diferents característiques i tipologies de carrers per poder assolir una sèrie de pautes d'actuació amb la finalitat d'aconseguir una imatge d'identificació del nucli antic.

El nucli antic de Castellbisbal es situa dins el nucli urbà, representant aproximadament un terç del seu àmbit. La disposició de carrers presenta esquema en forma de pinta i té com a eix vertebrador el Carrer Major i la seva continuïtat al Carrer Pi i Margall.

A partir d'aquest eix es van distribuint una sèrie de carrers estrets en sentit transversal que connecten el carrer Major amb la resta de trama urbana situant-se dins de l'àmbit algunes edificacions d'interès patrimonial. La intervenció proposa la reurbanització del Carrer Major en el tram comprès entre l'Avinguda Gaudí i el Carrer Sol. L'amplada mitja del carrer és de 4,50 metres i presenta una línia de façana molt irregular donant pas a un petit eixamplament al punt mig de l'àmbit, just davant de Ca l'Espardanyer.

Al seu estat inicial, el carrer presentava trànsit rodat en un únic carril de circulació i dos voreres estretes elevades a banda i banda d'amplada inferior a un metre. Es tracta de l'únic tram que no presenta secció de plataforma única, i la intervenció transforma la secció del carrer en un únic nivell. D'aquesta manera, s'aconsegueix consolidar el model de recuperació de l'espai per als vianants en detriment dels vehicles en la totalitat del Carrer Major. El punt de partida del projecte marca una línia longitudinal que separa l'àmbit del carrer en dos rasants que conflueixen en un aiguafons lleugerament descentrat. Per una banda, es vol marcar el recorregut principal del vianant i per altra, l'àmbit de circulació rodada. Aquest fet s'aconsegueix  disposant el paviment amb diferents orientacions.

La pavimentació del carrer es basa en llambordes de formigó prefabricat de 30x20x10cm (peça tècnica VS5) disposades sobre una base d'ull de perdiu. Al tram del Carrer Rabella entre Carrer Major i Carrer Miquel es proposa la construcció d'unes escales per connectar ambdós carrers i salvar la diferencia de cota.

La proposta incorpora també la renovació de l'enllumenat públic instaurant el sistema Led, així com la renovació dels serveis urbans (clavegueram, aigua, telefonia i fibra òptica).

Els elements urbans que es disposen segueixen els criteris de les fases anteriors. Es disposa una petita agrupació de jardineres davant de l'espai generat a la façana de Ca l'Espardanyer per mostrar la singularitat de l'edificació dins el tram.

L'actuació presenta una longitud de 140 metres i una superfície de 827 m2.

Where
Related projects
 • Municipality:
  Castellbisbal
  Category:
  Streets and squares
  Work execution date:
  2018
  Status:
  Done