Nova accessibilitat a la llar d'infants

Millora de l'accessibilitat entre els diferents espais de la llar d'infants. 

Technical details
 • Project date:
  July 2017
  Start work date:
  --
  End work date:
  --
  Work execution date:
  September 2018
  Municipality:
  Cervelló
  Area:
  208,43 m2 edificació / 100 m2 urbanització
  Cost:
  235.000,00 €
 • Authors:
  Mateu Barba, Sergi Serra, Marta Adroer
  Collaborators:
  Pere Ollé (TRAM), Ferran Trèmols, Lluís Escudero (OTHERSTRUCTURES)
  Contractor:
  BIGAS GROUP
Description

El projecte consisteix en la millora de l'accessibilitat entre les diferents construccions que formen la llar d'infants Mestre Puignau, a Cervelló, a fi de complir els requisits normatius de supressió de barreres arquitectòniques i satisfer els requisits funcionals per poder-se desplaçar a cobert entre els diferents àmbits de l'equipament.

Actualment la llar d'infants ocupa un terreny dividit longitudinalment en dues terrasses amb una diferència de cota que oscil·la entre els 2,40 i els 3,00 metres. Al nivell inferior hi ha una casa (xalet) de dues plantes habilitada com a llar d'infants i un annex amb una sala de calderes. Al nivell superior hi ha dos pavellons que completen el programa de l'equipament educatiu.

La llar d'infants compleix a grans trets amb els mínims exigits per la normativa vigent pel que fa a centres de primer cicle d'educació infantil (Decret 282/2006, de 4 de juliol). Està, però, a anys llum dels criteris habituals per a la construcció dels centres de primer cicle que promouen les administracions. 

La solució adoptada per resoldre l'accessibilitat entre els diferents cossos construïts, els espais exteriors de joc i els accessos del conjunt de la llar d'infants mestre Puignau és la construcció d'una passera coberta que connecti els dos pavellons del nivell superior amb la resta d'aules i de programa de la llar d'infants que hi ha a l'edifici xalet. Per això es proposa una construcció a la manera de pont cobert que ajusta, tant exteriorment com interiorment, les seves rasants a les dels pavellons situats en el nivell alt del solar i, a la vegada, es connecta amb la planta primera del xalet tot absorbint el lleuger desnivell.

La passera o pont obert se situa tangencialment al llarg del desnivell existent a la parcel·la, recolzada sobre el mur existent i amb dos pilars circulars nous. És una estructura allargada amb un braç que va a buscar l'accés a la planta primera del xalet. En planta baixa, esdevé un porxo que proporciona ombra al pati de jocs, així com un recorregut a cobert des de l'entrada a la parcel·la fins a l'accés a l'edifici. El nivell del porxo de planta baixa es connecta amb el nivell superior de la passera amb una escala també oberta però coberta. D'aquesta manera se satisfan les necessitats de recorreguts adaptats i protegits de la pluja i del sol. La passera s'integra en l'entorn fent possible que les arbustives i l'arbrat la travessin. En aquest cas la passera deixa de ser coberta i permet que la llum del sol hi entri.

La proposta també inclou la recuperació com a pati de jocs de l'espai esglaonat al front sud de la parcel·la. Per això es vol construir un mur de contenció de formigó en forma de L en planta i que s'alça fins a assolir la cota del nivell superior dels pavellons. Aquest nou pati es destina al pavelló situat més al sud, de manera que en un futur es puguin transformar les finestres de la seva façana en balconeres i aconseguir així una façana transitiva.

Finalment, es preveu que aquest pont passera pugui connectar amb la futura ampliació de la llar d'infants, que se situaria perpendicularment amb façana a la plaça Mestre Puignau.

Where