Aparcaments d'intercanvi metropolitans (P+R)

Els aparcaments d'intercanvi metropolitans estan basats en el concepte de Park & Ride (P+R): aparcaments controlats a la perifèria de la ciutat per accedir al centre en transport públic metropolità durant 24 hores consecutives.

El procediment de registre i ús del servei es fa a través de l'app gratuïta AMB P+R Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans.

Instruccions d'ús:
 1. Abans de la conducció: descarregar l'app AMB P+R Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans i registrar-se a P+R.
 2. Aparcar el vehicle, iniciar el servei amb l'aplicació i agafar el transport públic desitjat. L'horari del servei és de dilluns a divendres de 5.00 h a 23.00 h.
 3. A la tornada del viatge, cal validar el bitllet de transport a la màquina comprovadora instal·lada als vestíbuls de l'estació.
 4. Finalitzar el servei.

Go to AppStore Go to Google Play


Funcionalitats de l'app
 • Gestió i control en temps real de la situació de l'estacionament.
 • Gestió del perfil d'usuari i dels vehicles associats.
 • Informació sobre l'historial d'usos.
 • Informació sobre el nivell d'ocupació de les zones d'aparcament P+R.
 • Contacte amb operadors AMB per resoldre dubtes i incidències.
Recordeu:

Infografia sobre el funcionament del sistema P+R


Localització

Els títols vàlids per a gaudir del servei són:
 • T-Casual, T-Casual treballadors aeroport, T-Familiar, T-10 (fins el 29 de febrer) packs especials Berguedà i Ripollès, T-4, Passi d'acompanyant, Bonotren 10 viatges Rodalies, Bono Exprés Regional.
 • T-Usual, T-Grups, T-50/30 i T-70/30 (fins al 29 de febrer) T-FM/FN 70/90 GEN, T-FM/FN 70/90 ESP, T-Mes, T-Mes FM/FN GEN, T-Usual FM/FN ESP, Abonament mensual RENFE, Abonament mensual Catalunya Regional RENFE.
 • T-trimestre, T-trimestre FM/FN GEN, T-trimestre FM/FN ESP, T-jove, T-jove FM/FN GEN, T-jove FM/FN ESP, Abonament trimestral RENFE.
 • Targeta rosa gratuïta, ATM T-treballador.
Els títols exclosos del servei són:
 • Bitllets senzills, bitllets d'anada i tornada, T-dia, T-16, T-verda i T-esdeveniment.
Caducitat de l'autorització per aparcar

Bitllets no temporals

Operador Bitllet Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-Casual
T-Familiar
T-10 (fins al 29 de febrer)
Validar el bitllet en cada trajecte de tornada Validesa fins a la finalització del servei P+R (24 h des de l'inici del servei)
T-Casual (T-10) treballadors aeroport
Packs especials Berguedà i Ripollès
AMB T-4
Passi d'acompanyant
Rodalies de Catalunya Bonotren 10 viatges Rodalies
Bono Exprés Regional


Bitllets mensuals

Operador Títol Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-Usual (T-50/30 fins el 29 de febrer) Validar el bitllet només una vegada al mes en el trajecte de tornada Data de caducitat o 30 dies des de la data de primera validació
T-Grup (T-70/30 fins el 29 de gener)
T-FM/FN 70/90 GEN
T-FM/FN 70/90 ESP
T-Usual
T-Usual FM/FN GEN
T-Usual FM/FN ESP
Rodalies de Catalunya Abonament mensual Rodalies
Abonament mensual Catalunya Regional.


Bitllets trimestrals

Operador Bitllet Acció de l'usuari Temps de validesa
ATM T-trimestre Validar el bitllet només una vegada al trimestre en el trajecte de tornada Data de caducitat o 90 dies des de data de primera cancel·lació
T-trimestre FM/FN GEN
T-trimestre FM/FN ESP
T-jove
T-jove FM/FN GEN
T-jove FM/FN ESP
Rodalies de Catalunya Abonament trimestral


Abonaments anuals

Operador Bitllet Acció de l'usuari Temps de validesa
AMB Targeta rosa gratuïta Validar el bitllet només una vegada a l'any. Fins a la data de caducitat .
ATM T-treballador
AMB Informació i Serveis, S.A. (en endavant, "AMB Informació") és una societat anònima metropolitana constituïda el 21 de maig de 1986. La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant, "AMB"). AMB Informació és el desenvolupador i propietari de l'aplicació "AMB P+R Aparcaments d'intercanvi Metropolitans", mentre que AMB és responsable del Servei P+R d'Aparcaments d'Intercanvi per a la bonificació d'estacionament de vehicles vinculada a l'ús del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona (en endavant, "Servei P+R" o "Servei").
 • Accés al servei
  1. El Servei d'aparcaments metropolitans d'intercanvi, en endavant servi P+R o servei, consisteix en que els usuaris del transport públic (en endavant, "TP") puguin gaudir d'una tarifa reduïda o gratuïta en zones d'aparcament degudament senyalitzades amb el distintiu del servei, properes a nodes de transport públic. Aquestes zones d'aparcament permeten l'estacionament de turismes, furgonetes i vehicles comercials autoritzats a través de l'aplicació.
  2. Les zones d'aparcament resten sotmeses a la regulació del propietari de l'aparcament, ja sigui l'Ajuntament segons les ordenances municipals o les condicions d'ús pròpies de l'entitat propietària de l'aparcament. La vigilància és competència de l'Ajuntament o l'entitat corresponent. A través de l'aplicació, els vigilants poden accedir a la informació d'ús del servei i comprovar la correcta utilització del servei.
  3. S'informarà als usuaris, mitjançant senyalització i campanyes comunicatives, en cas que la zona d'estacionament estigui regulada per una tarifa de pagament. En aquest cas, ni l'aplicació ni AMB Informació gestionaran el cobrament de la quantitat estipulada. Aquest fet és competència del municipi o entitat propietària de la zona d'aparcament.
  4. L'aplicació "AMB P+R Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans" (en endavant, "APP" o "aplicació") és una APP per a dispositius mòbils i webs propietat d'AMB Informació que habilita els usuaris per a l'ús del Servei P+R.  Alternativament els usuaris podran fer servir mitjans alternatius (portal web, registre postal i telèfon d'atenció)
  5. L'ús de l'aplicació requereix connexió a Internet (en cas d'ús de dades mòbils, l'usuari es troba subjecte a les tarifes que pugui aplicar el seu proveïdor i sobre les quals AMB no es responsabilitza en cap cas). L'ús adequat del Servei pot requerir l'obtenció d'actualitzacions de software, per la qual cosa AMB Informació pot requerir instal·lar i utilitzar sempre l'última versió de l'APP.
  6. Per poder beneficiar-se del Servei P+R és imprescindible registrar-se i obrir un compte del Servei. L'usuari ha d'acceptar, de manera explícita, les condicions d'ús i la política de privacitat del Servei. 
 • Acceptació dels termes i de les condicions d'ús
  1. L'accés a i l'ús de l'APP, així com la informació, els serveis i el contingut estan subjectes a la legislació i a la normativa reguladora aplicable i a les ordenances en matèria de trànsit i aparcament, així com a les disposicions establertes en els presents Termes i Condicions d'Ús.
  2. Amb el registre al Servei P+R, l'usuari afirma haver llegit, acceptar i respectar tots els punts establerts als Termes i Condicions d'Ús. El contingut constitueix la totalitat de l'acord entre l'usuari, AMB i AMB Informació. Així mateix, l'usuari reconeix i accepta que els serveis i continguts oferts a través de l'APP no infringeixen ni han de ser utilitzats per infringir la normativa i/o les regulacions vigents aplicables.
  3. Els Termes i Condicions d'Ús de l'APP poden ser modificats per AMB Informació sense notificació específica a l'usuari, excepte que el servei deixi de ser gratuït. En aquest sentit, és important que l'usuari consulti els Termes i Condicions d'Ús regularment.
 • Registre d'usuaris
  1. Aquest servei està destinada a usuaris majors d'edat. En registrar-se a la nostra APP l'usuari garanteix que compleix aquest requisit.
  2. L'APP necessita accedir a informació de l'usuari per poder ser utilitzada. Caldrà donar-se d'alta al Servei com a usuari des de la mateixa aplicació, on l'individu haurà de proporcionar totes les dades de contacte que es sol·liciten: la identificació personal (NIF/NIE), el nom complet, una adreça de correu electrònic pròpia i vàlida, una contrasenya i la matrícula i característiques d'un vehicle, com a mínim.
  3. Per completar el registre al servei, l'usuari haurà d'omplir correctament un formulari amb els camps esmentats a l'apartat 3.2. i activar el seu compte mitjançant un codi de comprovació que li serà enviat al seu correu electrònic. Si aquest procés no es realitza en les 24 h següents a l'enviament, el codi perdrà validesa i caldrà sol·licitar-ne un de nou.
  4. Per millorar l'experiència d'usuari, s'utilitzaran també les dades de geolocalització del dispositiu mòbil, sempre que l'usuari autoritzi aquesta funcionalitat. Amb tot, el Servei està preparat per funcionar en cas que es denegui aquest accés.
  5. L'usuari és el responsable d'utilitzar correctament i protegir la contrasenya d'accés, notificant a AMB Informació qualsevol incidència amb el seu compte d'usuari. AMB Informació podrà portar a terme tasques de verificació de bon ús de les credencials, garantir el servei i – en el cas de pèrdua – restaurar la contrasenya d'accés dels usuaris.
  6. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació podrà suspendre o bloquejar l'accés de l'usuari a l'APP i, conseqüentment, al Servei P+R, en el cas que AMB Informació detecti que l'usuari fa un ús indegut de l'APP o del servei P+R o que incompleix els presents Termes i Condicions d'Ús.
 • Ús i horari del servei
  1. El Servei P+R permet l'estacionament en aparcaments identificats com a P+R a prop de punts d'intercanvi modal de TP, gaudint d'una tarifa gratuïta o reduïda segons la tarifa establerta en aquesta zona, amb la utilització i posterior comprovació d'un títol de transport vàlid. L'usuari, després d'estacionar el vehicle i mitjançant l'aplicació, ha de realitzar les següents tasques: "Iniciar el Servei P+R" i "Finalitzar el Servei P+R" en els moments indicats. També pot comprovar l'estat del seu aparcament en curs, gestionar el seu perfil i els vehicles associats i informar-se sobre la situació de les diferents zones d'estacionament P+R (localització, nombre de places i grau d'ocupació) i el seu historial d'usos del Servei.
  2. L'horari general de funcionament del Servei P+R és de dilluns a divendres de 5.00 h a 23.00 h. Fora d'aquest horari, els vehicles podran aparcar lliurement en la zona o segons s'indiqui en la senyalització de la regulació de l'aparcament i/o les ordenances del municipi.
  3. El temps d'estacionament màxim és de 24h des de l'inici de cada servei.
  4. Per utilitzar el Servei, els usuaris han de descarregar i configurar l'APP i iniciar sessió amb les seves credencials d'usuari, vàlides i autoritzades d'un compte actiu.
  5. L'usuari rebrà notificacions i avisos relacionats amb la finalització del servei d'estacionament mitjançant l'aplicació. Aquests avisos, tot i estar configurats, poden no ser rebuts pels usuaris per causes no imputables a AMB Informació (com ara, per falta de connectivitat o bateria).
  6. L'usuari del Servei pot iniciar el Servei prement "Iniciar Servei P+R" a l'APP, sempre i quan el seu usuari estigui validat i actiu, es localitzi (automàticament o manualment) a alguna de les zones d'estacionament P+R i tingui un vehicle associat. Un cop iniciat el servei, l'usuari haurà de dur a terme algun trajecte en TP, autoritzar el seu títol de TP, "Finalitzar Servei P+R" des de l'APP i alliberar la plaça d'aparcament.
 • Autorització del títol de transport públic
  1. El Servei P+R pot disposar de màquines comprovadores per a l'autorització dels títols de TP dels 4 gestors/operadors principals de la xarxa de transports metropolitans: AMB, RENFE, ATM, FGC. Hi haurà aparcaments perifèrics en els que no serà necessària l'autorització de títols.
  2. L'autorització dels títols de TP s'ha de realitzar preferentment al trajecte de tornada, per raons tècniques d'implementació del servei.
  3. Les màquines comprovadores P+R es comunicaran directament amb el Sistema P+R per associar un títol de transport públic a un sol usuari i per portar el control i informar l'usuari de la validesa que té.
  4. Els títols vàlids pel Servei P+R són els següents: T-10, Packs especials Berguedà i Ripollès, T-4, Passi d'Acompanyant, Bonotren 10 viatges BCN, Bonotren 10 viatges Rodalies, Bono Exprés Regional, T-50/30, T-70/30, T-FM/FN 70/90 GEN, T-FM/FN 70/90 ESP, T-Mes, T-Mes FM/FN GEN, T-Mes FM/FN ESP, Abonament mensual Rodalies, Abonament Mensual Catalunya Regional, T-Trimestre, T-Trimestre FM/FN GEN, T-Trimestre FM/FN ESP, T-Jove, T-Jove FM/FN GEN, T-Jove FM/FN ESP, Abonament trimestral Rodalies, Targeta rosa gratuïta i T-Treballador anual.
  5. Els títols exclosos del Servei P+R són els següents: Bitllets senzills, Bitllets d'anada i tornada, T-Dia, T-16, T-Esdeveniment, Serveis Regionals i qualsevol altre no inclòs als títols vàlids.
  6. Es distingeixen dues casuístiques diferents d'ús en funció de la tipologia dels títols. Els títols temporals (tipus T-Mes o T-Trimestre) només caldrà autoritzar-los una vegada a la màquina comprovadora i seran vàlids per beneficiar-se del Servei P+R fins la seva data de caducitat. Per contra, els títols no temporals (tipus T-10) caldrà validar-los cada vegada que s'utilitzi el Servei i tindran validesa dins el període de 24 h associat (des de l'inici del Servei P+R a l'APP).
 • Incompliments d'ús
  1. En cas d'incompliment d'ús o ús fraudulent del Servei, com ara l'estacionament en plaça P+R sense ser un usuari registrat, excés de temps d'estacionament, no autorització del títol de transport públic, etc., aquest podrà ser detectat de manera interna i/o externa al sistema. Els incompliments de caràcter intern són els detectats exclusivament a través de l'APP i no detectables pels vigilants municipals; en cas dels de caràcter extern, al revés.
  2. Es consideren incompliments de caràcter intern (en endavant, incidències), la falta d'autorització d'un títol de transport públic vàlid o l'excés de temps d'aparcament sense procedir a finalitzar el servei. Es portarà el registre de les incidències i AMB Informació es reserva el dret de poder aplicar una penalització lleu. La penalització lleu s'aplicarà si l'usuari acumula 4 incidències i comportarà la suspensió temporal del usuari del servei "AMB Aparcaments d'Intercanvi"  durant el període d'una setmana. Tanmateix, es podrà aplicar una penalització greu (suspensió temporal d'un usuari durant un període de 6 mesos) en el cas que acumuli 3 penalitzacions lleus durant el període d'un any des del registre de la primera incidència. Les incidències tenen una caducitat d'un any des del seu registre, o un cop finalitzada la suspensió de 6 mesos en el cas d'haver-se aplicat una penalització greu.
  3. Es consideren incompliments de caràcter extern al sistema (en endavant, "infraccions"), els vehicles que es trobin a les places P+R dins l'horari regulat del Servei sense haver iniciat el Servei P+R en el sistema o haver excedit el temps màxim d'aparcament. El protocol de gestió d'infraccions recau en la normativa i els procediments de cada municipi. Conseqüentment, AMB Informació no es fa responsable, ni tindrà competències, en la reclamació de possibles sancions associades a les esmentades infraccions.
  4. Un usuari només pot gaudir d'un estacionament simultani, tot i poder disposar de més d'un vehicle associat al seu compte. Tanmateix, un vehicle nomes podrà ser estacionat per un sol usuari simultàniament (el primer), tot i que dos usuaris el tinguin associat al seu compte.
  5. L'usuari és el responsable últim de les operacions d'ús del servei: introducció dades personals i del vehicle, elecció zona P+R, inici i finalització del servei i autorització del títol de transport. Qualsevol error comès per l'usuari en l'operació podrà donar lloc a incompliment d'ús regulat segons aquest document. Tot i així, s'avaluaran casos excepcionals, com podrien ser accidents o grans retards a la xarxa ferroviària, per exemple.
  6. La impossibilitat de veure informació o rebre avisos de l'APP i de gestionar l'estat del Servei P+R, no eximeix de les obligacions envers el Servei en curs. Això inclou qualsevol causa o incidència tècnica aliena a AMB Informació, adduïble al mateix dispositiu mòbil o als canals/operadors de telecomunicació. Si malgrat tot, això es produís, l'usuari podria utilitzar qualsevol altre dispositiu mòbil compatible, descarregar l'aplicació, iniciar la sessió i posteriorment indicar la finalització del Servei o bé adreçar-se al telèfon d'atenció als usuaris indicat en els senyals del servei.
  7. L'usuari disposarà d'un telèfon d'atenció per gestionar qualsevol tipus de problema en relació amb el Servei P+R.
 • Preus i tarifes
  1. La descàrrega, el registre, l'ús i el manteniment de l'aplicació AMB P+R Aparcaments d'Intercanvi Metropolitans és totalment gratuïta i es pot fer a través dels mercats oficials d'aplicacions mòbils per als sistemes operatius de telèfons intel·ligents compatibles. AMB Informació es reserva la possibilitat, prèvia notificació, de modificar aquestes condicions econòmiques en qualsevol moment.
  2. En algunes zones d'aparcament P+R pot ser necessari el pagament d'una tarifa (reduïda gràcies a l'ús del TP) prevista pel municipi propietari de la zona d'aparcament.
 • Propietat intel·lectual
  1. AMB Informació és el legítim propietari de la totalitat dels drets, títols i interessos de i associats a l'aplicació, els seus continguts i programari incloent qualsevol modificació, actualització i noves versions i també qualsevol marca, nom comercial, know-how, drets d'autor i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual inherent.
  2. Així mateix, en possibles situacions futures, els drets d'explotació econòmica del Sistema P+R són titularitat exclusiva d'AMB Informació i d'AMB.
 • Protecció de dades
  1. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a AMB Informació són certes i exactes, de manera que AMB Informació no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels usuaris.
  2. La inscripció i ús del servei de P+R implica el tractament de dades personals dels usuaris que es registren al servei. Per aquest motiu s'informa -  d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les seves dades, incloses les de geolocalització, seran tractades únicament i exclusivament per a la gestió i comunicacions relacionades amb el servei de PR al que es registra.
  3. Les dades dels usuaris seran comunicades a les entitats propietàries dels aparcaments (Ajuntaments, empreses privades, etc.) per tal de portar a terme el servei.
  4. Els encarregats de la vigilància de les zones d'aparcament, comprovació i autorització de l'usuari, correcta utilització del servei i – si s'escau – la tramitació de sancions administratives per l'incompliment de les condicions del servei. Aquestes organitzacions – dins del seu àmbit competencial i en cas d'infracció de l'usuari de les condicions del servei i les pròpies regulacions de l'aparcament – podran utilitzar les dades per realitzar les actuacions o sancions corresponents.
  5. L'habilitació legal del tractament de les seves dades és el seu consentiment exprés en tant que es registra al servei voluntàriament i les competències pròpies i interès legítim de les entitats responsables dels aparcaments del que faci ús, en tant que han de garantir el correcte ús de les instal·lacions i les condicions de servei.
  6. En el cas que causi baixa del servei o aquest deixi de prestar-se les seves dades podran ser conservades per obligació legal com a part del registre d'expedients de l'AMB.
  7. Per a més informació del tractament de les seves dades pot consultar la política de privacitat de l'AMB.
  8. L'usuari reconeix i accepta que AMB Informació pot implementar les eines necessàries, pròpies o de tercers, per realitzar anàlisis sobre l'ús que els usuaris fan de l'aplicació amb fins estadístics i per la millora del Servei.
  9. AMB Informació ha implementat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de la seva informació personal durant l'ús de l'APP. En aquest sentit, s'han implementat les mesures de seguretat necessàries en funció del nivell de risc associat als tractaments i els estàndards de seguretat internacionalment reconeguts, així com i  s'han pres les mesures legals necessàries per garantir que el tractament de la informació personal de l'usuari es realitza de forma adequada i segura.
  10. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i processar la baixa del servei d'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic a l'adreça supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades pot adreçar-se adjuntant el seu DNI a Serveis Jurídic, Exercici de Drets, Àrea Metropolitana de Barcelona, c/ 62, núm. 16-18 edifici A - Zona Franca 08040 Barcelona o per instància genèrica.
 • Llei aplicable i jurisdicció
  1. La interpretació i l'aplicació dels termes i condicions d'ús de l'APP es regiran per la Legislació Espanyola. Per a la resolució de qualsevol discrepància que pogués sorgir en la interpretació i/o execució dels termes i llicència d'ús aquí previstos, les parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Tribunals de Barcelona. No obstant això, en el cas que la legislació espanyola o autonòmica per a la Defensa de Consumidors i Usuaris estableixi la possibilitat que l'usuari triï el fur corresponent al seu lloc de residència, es procedirà conforme al que disposa aquesta normativa.
 • Contacte
  Per a qualsevol pregunta relacionada amb l'ús de l'app i els termes i condicions del servei: 

  Formulari de contacte
Qualsevol queixa o suggeriment sobre el servei d'aparcaments d'intercanvi, P+R, es pot enviar utilitzant qualsevol dels següents canals:

Formulari de contacte

El telèfon per a dubtes d'operativa del servei o problemes de funcionament del sistema P+R és el següent:

93 033 33 33 (de dilluns a divendres de 8 a 20 hores).