Mapa energètic

El mapa energètic metropolità és la primera cartografia energètica de detall que es produeix a nivell europeu amb dades reals i d'alta resolució.

Estructura
El nivell de detall arriba fins a la parcel·la cadastral convertint-lo en un projecte de big data energètica en el qual les dades han estat degudament anonimitzades complint amb el que estableix la legislació vigent, per tal d'evitar qualsevol ús indegut de les mateixes.

Actualment es disposen de dades mensuals de tot l'any 2017 per electricitat i gas natural, amb diferents paràmetres estadístics referits al consum energètic (total, mitjà, quartils, màxims, mínims, per períodes tarifaris, etc.) i a la potència contractada (total, màxima, per períodes, etc.). En aquest visor es mostren les dades de consum elèctric mitjà agrupades per illes d'edificacions.

El consum mitjà és el resultat de dividir el consum total de tots els punts de subministrament continguts en l'illa pel nombre de CUPS analitzats. Navegant amb la barra inferior es poden conèixer els valors per a cadascun dels mesos de 2017. El visor es troba ara mateix en versió beta, per la qual cosa els errors existents s'aniran corregint en el termini més curt possible.
Funció
Disposar de dades fiables, detallades i actualitzades fa possible desenvolupar polítiques energètiques rigoroses i efectives. D'aquesta manera, l'AMB coneix detalladament les dades de consum energètic del territori metropolita, el que suposa un primer pas per fixar objectius, estratègies i línies d'acció per a avançar cap a un nou model energètic.

A més l'anàlisi i explotació d'aquestes dades permetrà aportar reflexions de gran valor pel procés de redacció del nou Pla Director Urbanístic de l'AMB (PDU), realitzar una diagnosi detallada dels fluxos energètics metropolitans, del potencial d'autosuficiència del territori a partir de les energies renovables, comparar els consums entre teixits urbans dels municipis, detectar possibles bosses de pobresa energètica, zones amb potencial de rehabilitació energètica, comunicació i sensibilització ciutadana, analitzar el funcionament de les xarxes de distribució, modelitzar escenaris prospectius futurs, etc.

El mapa energètic metropolità és una de les accions contingudes en el Pla Clima i Energia 2030 de l'AMB.