Triatge Gavà-Viladecans

La planta de triatge de Gavà-Viladecans és una instal·lació de selecció d'envasos que dóna servei als municipis metropolitans.

Municipality: Gavà

Location: Carretera Centres Emissors, km 1, Parc Agrari del delta del Llobregat Gavà

Planta de triatge de Gavà-Viladecans

Què fa?

Les plantes de triatge separen i embalen per material els envasos procedents del contenidor groc de recollida selectiva, a fi d'enviar cada material al reciclador corresponent.

Malgrat que els envasos arriben separats de la resta de residus municipals, cal fer-hi un triatge perquè la fracció d'envasos inclou una gran diversitat de materials que només es poden reciclar en separar-los.

A la instal·lació es recuperen metalls (ferralla i alumini), brics i plàstics de diferents tipus, com ara polietilè d'alta densitat, PEAD, film o polietilè de baixa densitat, PEBD, polietilè tereftalat, PET, i una barreja de plàstics com el polipropilè, PP, clorur de polivinil, PVC, i poliestirè expandit, EPS, entre d'altres.

Un cop separats, els materials reciclables es premsen en bales per tal de facilitar-ne l'emmagatzematge i el transport cap a les empreses recicladores i centres autoritzats que designi Ecoembes.

Què tracta?

La planta de triatge de Gavà-Viladecans tracta la fracció d'envasos i residus d'envasos. És a dir, els residus que els ciutadans llencen al contenidor groc.
Location
How to get there?
Transport nearby...