Planta Integral de Valorització de Residus

Aquesta planta és l'únic equipament de l'AMB que disposa d'una línia de valorització energètica per incineració. Això li permet transformar el rebuig no aprofitable i els residus municipals en una gran quantitat d'energia elèctrica i de vapor que subministra a la xarxa de climatització de districte que opera a la zona.

Municipality: Sant Adrià de Besòs

Location: Carrer de la Pau Sant Adrià de Besòs

Què fa?

La valorització energètica és un procés que minimitza el volum dels residus mitjançant la seva combustió i que aprofita l'energia que genera aquest procés per produir vapor i electricitat.

Què tracta?

La planta de valorització energètica tracta dos tipologies de materials: els rebutjos del tractament mecànic dels ecoparcs (barreges de plàstics, tèxtil, paper i altres no recuperables) i fraccions resultant del bioassecatge de la matèria orgànica de la fracció resta. 

Com funciona?

La planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs és una instal·lació on té lloc un procés de combustió controlada mitjançant tres forns de graelles de fins a 15 t/h de capacitat per forn. L'energia tèrmica generada de la combustió dels rebutjos s'aprofita mitjançant unes calderes que permeten generar vapor a alta pressió. Aquest vapor es valoritza principalment en turbines de vapor a fi de produir-ne energia elèctrica. L'electricitat generada a la planta de valorització energètica es destina a l'autoconsum de la pròpia instal·lació en un 12%, i la resta, un 88% es ven a la xarxa elèctrica.

Una part del vapor generat s'utilitza en la xarxa urbana de calor i fred del Fòrum i del districte 22@, donant així servei a les empreses i a la ciutadania d'aquesta zona de Barcelona.

En el procés de combustió i tractament dels gasos es generen les escòries i les cendres. Les escòries són materials valoritzables que s'aprofiten, per exemple, per a la producció de formigó ecològic, i les cendres són objecte d'una disposició controlada.

En referència a les emissions atmosfèriques la instal•lació compta amb un sistema avançat de tractament dels gasos format per un rentador semi-sec de lletada de calç, un filtre catalític de NOx, injecció de carbó actiu i uns filtres de manegues. A fi de monitoritzar les emissions a la atmosfera la planta disposa d'un equip de mesura en continu de multitud de paràmetres. Aquesta informació es enviada a la sala de control i supervisades per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA). Amb aquest sistema es controla en tot moment que els límits d'emissions siguin sempre inferiors als establerts per la legislació vigent.

Què és la Planta Integral de Valorització de residus?

La Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs integra dues instal·lacions: la Planta de Valorització Energètica (PVE), gestionada per TERSA, i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, gestionada per la societat Ecoparc del Mediterrani.
Location
How to get there?
Transport nearby...