Separació

El sistema de separació de residus facilita en gran mesura en el correcte tractament d'aquests mateixos. Hi ha diversos models de separació segons el volum i la quantitat dels residus. Cada ajuntament decideix quin utilitza en funció de les seves necessitats. Tanmateix, en tots els casos la col·laboració dels ciutadans és vital.

Deixalleria mòbil
Fraccions bàsiques
La recollida selectiva està pensada per a aquells residus que es generen de manera més habitual. El primer objectiu de la recollida selectiva és separar i recuperar la màxima quantitat de materials, i el segon, disminuir tant com es pugui el volum de residus que s'han de sotmetre a tractaments finalistes.

A banda d'aquests objectius quantitatius, és evident que una millor recollida en origen facilita la recuperació dels materials i redueix l'impacte ambiental de determinats residus que poden ser contaminants, tòxics i/o perillosos.

Sistemes de recollida selectiva

Existeixen dos sistemes de recollida segregada: cinc fraccions i quatre fraccions.

Cinc fraccions

El model de recollida de cinc fraccions és el sistema utilitzat en la majoria de municipis del territori metropolità. Aquest model separa els residus en vidre, paper i cartró, envasos lleugers, matèria orgànica i resta.

Model de recollidad segragada de cinc fraccions

Quatre fraccions

Alguns municipis, però, apliquen el model de quatre fraccions o de residu mínim que separa la brossa en orgànica i inorgànica.

Recollida segregada de quatre fraccions

Com separar correctament: "Residu, on vas?"
Tipus de residus (Agència de Residus de Catalunya)

L'AMB col·labora amb els municipis per millorar la recollida selectiva i també promou campanyes de sensibilització entre la població, ja que la implicació dels ciutadans en aquest sistema és fonamental.Campanyes de l'AMB
Més informació sobre la recollida selectiva (Agència de Residus de Catalunya)

Up
Altres
Les deixalleries o punts verds (en el cas de Barcelona) són instal·lacions on els ciutadans poden portar els residus especials per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida domiciliària. A hores d'ara cada municipi disposa, com a mínim, d'una deixalleria o punt verd.

Funció de les deixalleries

En el següent mapa es mostren les 42 deixalleries i punts verds més importants de l'àmbit metropolità. No inclou els 23 punts punts verds de barri de la ciutat de Barcelona. A aquestes deixalleries de caràcter fix, s'hi han d'afegir un total de 13 deixalleries mòbils.Deixalleries i punts verds al territori


L'AMB està promovent l'ús de les deixalleries a través de la campanya '"Anar a la deixalleria té premi". Aquesta campanya permet reduir l'import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) dels rebuts dels usuaris de les deixalleries.  

El sol fet d'anar a la deixalleria a dipositar residus comporta un descompte en la TMTR. La informació sobre el procediment i els requisits es pot trobar a la publicació següent:

Les deixalleries metropolitanes. Reduir. Reutilitzar. Reciclar

Informació sobre la TMTR
 • Proposta de preus públics per a la xarxa de deixalleries
  A continuació s'exposen les taules de proposta de preus públics per a la xarxa de deixalleries metropolitanes per a l'any 2016. Es classifiquen per residus i per preu per al públic general i per als comerciants i petits industrials.

  RESIDUS ESPECIALS Proposta preu públic (€/tona) Límits diaris d'entrada
  Particulars Comerciants i
  petits industrials
  Particulars Comerciants i
  petits industrials
  Àcids Gratuït fins al
  límit
  d'entrada
  421 2 kg 10 kg
  Aerosols i esprais 1.240 5 kg 10 kg
  Bases 411 2kg 10 kg
  Bateries Gratuït 30kg 30kg
  Bombones butà (Repsol) Gratuït 3 ut. 3 ut.
  Bombones butà (Butsir) 80 3 ut. 3 ut.
  Cosmètics 310 5 kg 20 kg
  Dissolvents com acetona, alcohol o aiguarràs 250 5 kg 20 kg
  Dissolvents halogenats: Productes líquids orgànics amb més del 2% d'halogen com ara Cloroform, Clorur de metilè, Bromoform, Percloroetilè, Tetraclorur de carboni, Tricloroetilè, Tricloroacètic 800 5kg 20kg
  Envasos contaminants 270 2 kg 10 kg
  Envasos a pressió i extintors 505 2 ut. 4 ut.
  Fibrociment i Amiant No admès 75 kg plaques,
  85 kg tubs,
  100 kg dipòsits
  o jardineres (*)
  No admès
  Filtres d'oli i altres metalls contaminants 350 5 kg 10 kg
  Fitosanitaris 2.050 5 kg 10 kg
  Fluorescents i llums de mercuri Gratuït 10 ut. 50 ut.
  Neveres i aparells de fred (CFC) Gratuït 1 ut. 50 ut.
  Olis lubricants 490 5 kg 20 kg
  Olis no regenerables (taladrines, vegetals o minerals contaminants, etc.) 300 2 kg 10 kg
  Piles i acumuladors Gratuït 5 kg 10 kg
  Pneumàtics No admès 4ut. / any No admès
  Productes comburents 2.800 2 kg 10 kg
  Radiografies Gratuït 5 kg 10 kg
  Reactius de laboratori i prod. no identificats 1.900 2 kg 10 kg
  Sòlids/pastosos: pintures, vernissos i coles 400 20 kg 50 kg
  Tòner i cartutxos de tinta 250 5 kg 10 kg

  (*) Només a les deixalleries amb un mòdul específic de recollida: Cerdanyola del Vallès, Gavà i Punt Verd de Zona de la Vall d'Hebron (Barcelona).

  ALTRES RESIDUS Proposta preu públic (€/tona) Límits diaris d'entrada
  Particulars Comerciants i
  petits industrials
  Particulars Comerciants i
  petits industrials
  Fusta neta Gratuït fins al
  límit
  d'entrada
  50 500 kg 2.000 kg
  Matalassos 251 2 ut 5 ut
  Porexpan (poliestirè expandit) 150 1 m3 1 m3
  Rebuig no recuperable i/o no separat 220 500 kg 2.000 kg
  Restes vegetals 50 500 kg 2.000 kg
  Terres i runes 26 500 kg 2.000 kg
  Tèxtil 220 100 kg 20 kg

  SUBPRODUCTES I RESIDUS SENSE DESPESA REPERCUTIBLE Proposta preu públic (€/tona) Límits diaris d'entrada
  Particulars Comerciants i
  petits industrials
  Particulars Comerciants i
  petits industrials
  Ampolles de cava Gratuït fins al
  límit
  d'entrada
  Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Aparells elèctrics i informàtica no inclosos en altres grups Gratuït 5 ut 5 ut
  Cables Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Càpsules de dosi única Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Cartró i paper Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Cintes de casset, VHS, CD i DVD Gratuït 20 kg 200 kg
  Electrodomèstics línia blanca Gratuït 2 ut 5 ut
  Envasos amb Punt Verd de SIG Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Envasos vidre Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Metalls Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Olis lubricants Gratuït 5 kg 20 kg
  Olis vegetals no contaminats Gratuït 5 kg 20 kg
  Plàstic dur no envàs Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Televisors i monitors Gratuït 2 ut 5 ut
  Vidre armat i/o barrejat Gratuït 500 kg 2.000 kg
  Vidre pla Gratuït 500 kg 2.000 kg
 • Principals residus que es poden dur a una deixalleria
  Les deixalleries recullen els següents tipus de residus:

  Aerosols:
  es consideren aerosols els esprais ambientadors, els esprais de neteja de la llar, els esprais insecticides, els esprais cosmètics que utilitzem per a la nostra higiene personal (laques, escumes de cabells i desodorants) i les pintures en esprai.
  Bateries de cotxe:
  Les bateries de cotxe contenen una dissolució d'aigua destil·lada i àcid sulfúric que si s'aboca incontroladament pot alterar el pH de l'aigua i contaminar el sòl. Per això, cal controlar-ne la deposició final.
  Cartró i paper:
  El paper es compon de fibres de cel·lulosa d'origen arbori adherides les unes a les altres formant làmines molt primes. El cartró és un full de cert gruix de pasta de paper endurida.
  Cartutxos de tinta i tòners:
  aquest tipus de residus són tractats per una empresa especialitzada.
  Electrodomèstics:
  les deixalleries admeten qualsevol tipus d'electrodomèstics de línia blanca (que tenen una grandària considerable) i de línia marró (petits electrodomèstics).
  Envasos vidre:
  S'inclouen tots aquells envasos de vidre que normalment es dipositen al contenidor de recollida selectiva d'aquest material (contenidor verd).
  Ferralla i metalls:
  s'entén per ferralla tots aquells elements fèrrics que es poden trobar en llars particulars, oficines o petits comerços, com per exemple canonades i tot tipus d'utensilis domèstics (somiers, peus de làmpades...). Pel que fa a la categoria dels metalls, s'hi inclouen tots aquells materials formats per metalls no fèrrics, com per exemple bobines de motor i tubs de coure, finestres d'alumini o olles i aixetes d'acer inoxidable.
  Fluorescents i bombetes:
  contenen un alt percentatge de mercuri que cal tractar específicament.
  Frigorífics i altres electrodomèstics amb CFC:
  Els frigorífics s'han de tractar perquè contenen CFC al circuit generador de fred i a les escumes aïllants situades a tot el perímetre de la carcassa.
  Fusta neta:
  Elements de fusta que podem trobar en un entorn domèstic, com per exemple, marcs de finestra, portes, marcs de portes, restes de mobles, taulons, cavallets, taules, prestatgeries, armaris...
  Informàtica i electrònica:
  dins d'aquest grup de residus s'inclouen tots aquells aparells informàtics (ordinadors, disquets, monitors, impressores, mòdems, teclats, ratolins, xips, etc.) i aparells electrònics (televisors, vídeos, ràdios, despertadors, calculadores elèctriques, etc.).
  Olis domèstics:
  es consideren olis domèstics tots aquells d'origen vegetal, com per exemple l'oli d'oliva o de gira-sol que s'utilitzen per cuinar en les llars particulars o petits restaurants, cuines d'escola, etc.
  Olis de motors:
  Olis usats, amb base mineral o sintètica que s'hagi tornat inadequat per a l'aplicació que tenia inicialment. En aquesta definició s'inclouen els olis de motors de combustió, de sistemes d'aïllament i transmissió de calor, lubricants, hidràulics, etc.
  Pesticides i altres tòxics:
  podem trobar pesticides domèstics en insecticides per atacar insectes diversos, raticides, plaguicides contra les puces o altres paràsits, herbicides, adobs químics, boles per a les arnes, productes per tractar els corcs de la fusta, etc.
  Pneumàtics:
  Els pneumàtics són el revestiment perifèric de les rodes d'un vehicle. És un residu format bàsicament per cautxú, natural i sintètic, i acer o fibres sintètiques. Es generen principalment en petits tallers o llars particulars. Aquesta categoria no inclou ni pneumàtics de bicicletes ni de vehicles i maquinària agrícola.

  A les deixalleries només s'accepten pneumàtics de particulars.
  Piles, acumuladors i bateries:
  s'hi inclouen tot tipus de piles, ja siguin de gran format, de bastó o piles de botó.
  Pintures, adhesius i dissolvents:
  pintures plàstiques, els vernissos, els decapants, les laques, les pintures antihumitat o les pintures a l'oli. Pel que fa als dissolvents, es poden classificar en diluents en general (white spirit, aiguarràs, trementines, acetones, glicols, etc.) o en dissolvents combustibles, com alcohol de cremar, alcohol metílic, benzines o petroli.
  Porexpan:
  És poliestirè que s'expandeix amb un agent expansor o escumant (normalment gas pentà) de manera que el producte final està fet d'un 98% d'aire i un 2% de poliestirè.
  Radiografies:
  Les radiografies són fetes de polièster i contenen sals de plata i d'altres metalls pesants tòxics que poden malmetre el sòl i l'aigua.
  Restes de poda i jardineria:
  dins d'aquest grup de residus s'inclouen totes les restes vegetals provinents del manteniment de zones verdes, poda de fruiters i restes de jardí (fullaraca, gespa segada, arrels, petits branquillons, fulles i flors seques...).
  Runes:
  les runes o residus de la construcció són materials d'origen petri (com trossos de rajoles, guix o maons). Si es porten barrejats amb cables, canonades, ferros, fustes, vidres, cartró, plàstics i altres materials, l'usuari haurà de separar-los a la mateixa deixalleria.
  Tèxtil:
  Peces de roba, roba de llit, cortines, bosses, draps, sabates, etc. Els materials tèxtils (cotó, llana, lli, seda, sintètics, pells,...) poden ser reaprofitats sense fer pràcticament cap operació de condicionament. La majoria d'aquest residu són peces de roba provinents de llars particulars.
  Vidres:
  a les deixalleries s'hi recull vidre pla, és a dir el que ha estat emmotllat en forma de làmina plana i que s'utilitza per a portes, finestres, taules o plats i vidre pla de seguretat i armat, que s'utilitza en sistemes antixoc.

Up
HORECA
Separación de residuos en la hostelería y la restauración.

Cómo separar correctamente

Up