Pou 1 Maria Feliu

Pou 1 Maria Feliu

Municipality: Barberà del Vallès

Símbol del pou

Informació sobre l'aqüífer

Fitxes de caracterització inicial, pressions i impactes de les masses d'aigua subterrànies de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA):

Ventall al·luvial de Terrassa