EDAR de Montcada i Reixac

Aquesta estació és una depuradora biològica que té capacitat per tractar 72 milions de litres al dia, l'equivalent a l'ús de l'aigua de 360.000 habitants i les activitats econòmiques associades (habitants equivalents).

Municipality: Montcada i Reixac

Location: Ctra. de la Roca, km 6,51 Montcada i Reixac

Imatge aèria de la depuradora de Montcada i Reixac
EDAR Montcada i Reixac

L'EDAR de Montcada i Reixac depura un 6 % del total de l'aigua tractada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Pertany al sistema de sanejament 4 Montcada i Reixac.

Funcionament

Seccions de la depuradora de Montcada i Reixac
Seccions de la depuradora de Montcada i Reixac
Pou de graves i pedresbast

Deté l'aigua uns instants perquè es dipositin graves i altres sòlids pesants al fons del pou. Després la fa passar per una reixa que reté plàstics, papers no dissolts, altres sòlids gruixuts i objectes de més de 10 centímetres, abans de fer-la passar per la resta d'instal·lacions.

Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Cargols d'Arquímedes

Eleven l'aigua fins al punt més alt de la depuradora a fi de fer-la circular per gravetat per la resta de les instal·lacions.

Desbast

Fa passar l'aigua per un conjunt de reixes i tamisos que eliminen altres sòlids més fins. El desbast és clau per evitar danys o obturacions en els processos de conducció i tractament posteriors.

Els residus que s'extreuen aquí es premsen i es destinen a deposició controlada.

Dessorrador desgreixador

Separa simultàniament de l'aigua les sorres i els greixos. Les sorres cauen al fons de la instal·lació per decantació i s'extreuen amb unes bombes. Els greixos, olis i escumes s'emulsionen per millorar-ne la flotabilitat i s'extreuen des de la superfície. L'eliminació d'aquests dos tipus de materials evita l'abrasió de la maquinària posterior i la distorsió dels tractaments que podrien provocar els greixos.
Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Decantador primari

Elimina per decantació els sòlids en suspensió que no s'han pogut eliminar en el pretractament anterior. Aquests sòlids, que es coneixen com a "fangs primaris", inclouen fins al 35 % de la matèria orgànica que conté l'aigua residual.

Un cop separats de l'aigua, els fangs primaris reben un tractament específic a la línia de fangs.

Reactor biològic

Aireja l'aigua per fer que els bacteris aerobis que ja hi són presents degradin la matèria orgànica restant més ràpidament.

Decantador secundari

Per decantació, separa l'aigua dels bacteris, que sedimenten en forma de fang diluït. Aquest fang, conegut com a "fang secundari" o "fang actiu" consisteix en gariebé el 60 % de tota la matèria orgànica que hi havia a l'aigua residual.

Un cop separat de l'aigua, el fang secundari rep un tractament específic a la línia de fangs. Aquest procés dura aproximadament 5 hores.

Sortida d'aigua depurada

L'aigua depurada es condueix al riu Besòs o als aiguamolls propers a la planta, que acaben de depurar les aigües tractades. L'efecte dels aiguamolls és equivalent al tractament terciari d'altres depuradores.

Espessidor

Atès que els fangs que vénen de la línia d'aigües estan molt diluïts (contenen menys de l'1 % de matèria sòlida), es passen per l'espessidor, que treu aigua per concentrar els fangs fins al 6 % de matèria sòlida.

Bombejament de fangs

Envia els fangs a la depuradora del Besòs, on es finalitza el tractament.


La finalitat d'aquesta depuradora és retornar l'aigua residual i pluvial al riu i als aiguamolls del Besòs en les millors condicions i d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per normativa. 

Per fer-ho, la depuradora de Montcada i Reixac extreu de l'aigua els contaminants que hi han anat a parar: sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts...) sorres, greixos i matèria orgànica, entre d'altres.

Què tracta?

La depuradora de Montcada i Reixac tracta:
  • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.
  • Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials, després de rebre un tractament a la mateixa indústria per tal d'extreure'n els contaminants específics.

Què fa?

La depuradora de Montcada i Reixac dóna servei a la conca metropolitana del riu Besòs, és a dir, al 90 % de la població de Montcada i al 80 % de la de Sant Cugat del Vallès, a més dels municipis de Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès. El volum d'aigua tractada en aquesta planta equival a un 6 % del total d'aigua residual tractada a l'AMB.

Part de l'aigua tractada per aquesta depuradora s'aboca als aiguamolls propers, que acaben de depurar-la. L'efecte dels aiguamolls és equivalent al tractament d'eliminació de nutrients que es fa a altres depuradores —com ara la del Prat de Llobregat.

Evolució i millora del servei

Des que es va posar en funcionament l'any 2002, la depuradora de Montcada i Reixac contribueix a millorar la qualitat de les aigües del riu Besòs.
 
Actualment, prop de 2 hm3/any d'aigua depurada per la planta es reutilitzen per al manteniment de zones humides urbanes. Els aiguamolls propers a la planta estan poblats per la vegetació típica d'un medi saturat d'aigua, com ara el canyís o la boga. Aquests tipus de plantes ajuda a la depuració biològica de l'aigua, perquè retira l'excés de nutrients dissolts. D'aquesta manera s'evita el risc d'eutrofització al riu Besòs i al litoral. L'eutrofització és un procés derivat directament de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients (creixement anormal d'algues i fitoplàncton) que perjudica greument l'ecosistema.
 
Tractament de fangs

Els fangs espessits d'aquesta depuradora són enviats a la depuradora de Besòs per tractar-los.
Location
How to get there?
Transport nearby...