Sobre el programa


El Programa metropolità d'educació ambiental Compartim un Futur té com a finalitat sensibilitzar i educar sobre medi ambient. Fomenta hàbits sostenibles entre la població, promou el pensament crític i ofereix als ciutadans eines i valors necessaris per forjar un futur sostenible.

Aquest programa incorpora qüestions de canvi climàtic, energies renovables i salut ambiental, intensifica la relació entre escola, família i entorn, i aprofundeix en mètodes pedagògics participatius i experimentals.

Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat 2014-2020
Visió, misió i objectius
 • Visió
  L'AMB fomenta que cada persona adquireixi els coneixements, les competències, les actituds i els valors necessaris per forjar un futur sostenible, i promou el pensament crític i l'adopció col·lectiva de decisions.

  El programa respon a la voluntat de sensibilitzar i educar sobre el medi ambient la ciutadania i els ens metropolitans. L'AMB, a través de diverses accions, ajuda la ciutadania a incorporar hàbits més sostenibles en la seva activitat diària.

  L'educació ambiental és un eix transversal als objectius i reptes ambientals que té l'AMB al territori metropolità i persegueix capacitar la societat per fer front als reptes ambientals. En el Pla d'actuació metropolità (PAM) actual, el compromís de l'AMB es reflecteix en la línia d'interveció 15: Educació vers la sostenibilitat, que s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU d'educació de qualitat (ODS 4), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), acció climàtica (ODS 13) i aliança per als objectius mundials (ODS 17).

  PAM Ecologia
  Objectius de desenvolupament sostenible
  UNESCO | Educació per al desenvolupament sostenible
 • Missió i principis
  Compartim un Futur té com a missió promoure la sostenibilitat ambiental, social i econòmica al territori metropolità i, a llarg termini, aconseguir que els ciutadans incorporin en el seu comportament quotidià hàbits més sostenibles.

  És un instrument educatiu basat en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la coresponsabilitat social en l'educació, i expressa la vocació de l'àrea metropolitana com a territori educador.

  Els principis d'aquest programa, que es basa en diversos conceptes, són els establerts per la declaració de Tbilisi i corroborats en posteriors actes.

  Declaració de Tbilisi
 • Objectius
  El Compartim un Futur vol donar a conèixer la tasca que fa l'AMB en matèria de sostenibilitat i estimular la participació dels ciutadans en aquest àmbit. A través d'aquest programa, l'AMB proposa pràctiques que afavoreixen un canvi en les decisions de consum individuals per tal que no es basin només en els beneficis econòmics i a curt termini, sinó que també tinguin en compte altres aspectes com els costos ambientals i energètics o les emissions de CO2.

  Sobre el canvi climàtic, l'energia i la salut ambiental
  Conèixer el canvi climàtic i els seus efectes sobre el territori metropolità.
  Veure la relació entre la gestió dels residus municipals, l'energia i el paper de les energies renovables.
  Divulgar el concepte de salut ambiental i els factors que hi influeixen (contaminació acústica, odorífera, lumínica, de l'aigua, del sòl o de l'aire).

  Sobre el cicle dels residus
  Conèixer la gestió metropolitana dels residus municipals i els diferents tipus de tractament de residus municipals que fa l'AMB.
  Sensibilitzar per influir en els hàbits dels ciutadans respecte de la separació de residus i millorar la recollida selectiva, especialment la de la fracció orgànica.
  Fomentar en el ciutadà capacitats per fer front als canvis que afecten el model de recollida i tractament de residus mitjançant processos d'aprenentatge fonamentats en la reflexió crítica.

  Sobre el cicle de l'aigua
  Conèixer el funcionament de les instal·lacions de tractament d'aigua depurada, regenerada i la xarxa metropolitana de col·lectors.
  Ajudar a canviar els hàbits dels ciutadans en el consum i ús de l'aigua i fomentar la seva coresponsabilitat amb l'administració pública en la gestió dels recursos hídrics.
  Donar a conèixer la Directiva marc de l'aigua, la qual inclou conceptes com l'estat integral de les masses d'aigua, l'anàlisi integrada del medi, la recuperació de costos dels serveis i la participació pública i transparència en les polítiques de l'aigua.
  Apropar i difondre els beneficis de l'aigua regenerada, un recurs hídric encara no gaire conegut a casa nostra.

Up
Accions
 • Impulsar els públics de formació no reglada (FNR) per estendre la cultura de la sostenibilitat i augmentar l'oferta per a formació reglada (FR).
 • Desenvolupar una línia específica d'aprenentatge servei a partir de treballs fets, centrada en projectes de qualitat, assistència personalitzada i projectes autònoms modulars adaptats a cada usuari. 
 • Concretar la presència territorial mitjançant punts mòbils (unitat mòbil del Compartim un Futur, xarxa d'equipaments sostenibles) o fixos (p. ex. Fàbrica del Sol), que actuaran també com a refugis climàtics.
 • Impulsar la perspectiva de gènere i d'inclusió en aquest àmbit.
 • Desenvolupar la línia educativa del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Obligar les concessions, etc. a preveure en les instal·lacions i espais els mitjans necessaris per a la funció pedagògica que també tenen.
 • Renovar i aprovar el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) 2021-2030.
 • Reforçar la base territorial tot incorporant recursos i activitats estretament vinculats al medi natural i urbà: espais verds urbans i periurbans, ecosistemes fluvials, litoral metropolità, mobilitat, etc. amb l'objectiu d'afavorir el coneixement del medi metropolità i, per tant, el sentiment de pertinença al territori.
 • Impulsar les xarxes i les sinergies entre els programes educatius dels municipis metropolitans.
 • Incorporar com a eixos transversals qüestions estretament vinculades a la gestió metropolitana per a la protecció del medi, com el canvi climàtic, l'energia, les olors, la salut o els mitjans de producció i consum.
 • Adaptar el programa a un públic cada vegada més divers: unitats familiars, tercera edat i nouvinguts, però mantenint el punt focal en el públic escolar, considerat el motor del canvi.
 • Integrar les TIC i les xarxes com una oportunitat per arribar a una societat i a un alumnat cada vegada més tecnològic, però tenint en compte la fractura digital i garantint la universalitat del programa.
 • Innovar en les metodologies didàctiques i pedagògiques estrenyent el vincle amb la universitat i la comunitat educativa mitjançant convenis de col·laboració.
 • Diversificar el tipus d'activitats tot potenciant les més vivencials i participatives, en les quals s'aprengui fent, des de l'acció i la implicació. L'educació per a la sostenibilitat no és només cosa dels més petits, de manera que continuarem treballant per arribar als adults i a les famílies.

Up
Eines
Les propostes estan destinades a estudiants de tots els nivells educatius, tant de l'educació reglada com no reglada, formació d'adults, famílies i particulars. A més, aquestes propostes tenen diferents tipologies per adequar-se a les necessitats dels destinataris:
 • Catàleg de recursos: és una plataforma digital que permet cercar els diferents recursos educatius del programa de manera fàcil, ràpida, intuïtiva i adaptada a les necessitats de cadascú, professors, personal d'educació en el lleure o públic en general.
 • Activitats educatives: les propostes educatives es realitzen al llarg de l'any, són gratuïtes i van dirigides a un públic que comprèn totes les edats i procedències. Les activitats són xerrades, visites guiades, tallers i activitats a les aules de les escoles que fomenten la sostenibilitat, afavoreixen el coneixement de l'àmbit metropolità i reforcen la pertinença al territori.
 • Publicacions i activitats en línia: es tracta de publicacions educatives, tècniques i de divulgació sobre temàtiques ambientals. Totes són gratuïtes per a centres educatius, entitats, associacions i particulars, i moltes tenen versió descarregable.
 • Itineraris educatius.
 • ApS i serveis comunitaris: és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
 • Servei d'assessorament: dirigit a centres educatius, associacions, entitats o qualsevol persona interessada en el programa Compartim un Futur que explica de manera clara l'oferta educativa així com els àmbits de gestió i organització d'activitats.
La innovació didàctica i pedagògica és fonamental. Per això, es promouen els convenis de col·laboració amb les universitats i la comunitat educativa. També s'impulsen xarxes de col·laboració amb els programes educatius propis dels municipis metropolitans, amb altres programes metropolitans com el de prevenció de residus Millor que Nou o el programa per donar a conèixer els valors socioambientals de la xarxa de parcs i platges metropolitans Aprenem a la Xarxa. Finalment, s'incorporen com a eixos compartits temes estretament vinculats a la gestió metropolitana per protegir el medi ambient.

Up
Dades
Un total de 59.503 persones van participar a les activitat del programa d'educació ambiental de l'AMB Compartim un Futur durant la temporada 2018-2019. En total es van realitzar 2.525 activitats sobre diverses temàtiques, com ara el cicle dels residus, el cicle de l'aigua, el consum responsable, l'energia o la biodiversitat.

Gràfic Evolució del nombre de participants


Gràfic Distribució de participants segons el tipus d'activitat (curs 2018-2019)


Gràfic Nombre de participants segons oferta


Gràfic Nombre de participants segons tipus de públic espec
ífic

Gràfic Distribució de participants segons municipi

Up
Prova: $provaURL