Sobre el programa


El Programa metropolità d'educació ambiental Compartim un Futur té com a finalitat sensibilitzar i educar sobre medi ambient. Fomenta hàbits sostenibles entre la població, promou el pensament crític i ofereix als ciutadans eines i valors necessaris per forjar un futur sostenible.

Aquest programa incorpora qüestions de canvi climàtic, energies renovables i salut ambiental, intensifica la relació entre escola, família i entorn, i aprofundeix en mètodes pedagògics participatius i experimentals.

Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat 2014-2020
Visió, misió i objectius
 • Visió
  L'AMB fomenta que cada persona adquireixi els coneixements, les competències, les actituds i els valors necessaris per forjar un futur sostenible, i promou el pensament crític i l'adopció col·lectiva de decisions.

  El programa respon a la voluntat de sensibilitzar i educar sobre el medi ambient la ciutadania i els ens metropolitans. L'AMB, a través de diverses accions, ajuda la ciutadania a incorporar hàbits més sostenibles en la seva activitat diària.

  L'educació ambiental és un eix transversal als objectius i reptes ambientals que té l'AMB al territori metropolità i persegueix capacitar la societat per fer front als reptes ambientals. En el Pla d'actuació metropolità (PAM) actual, el compromís de l'AMB es reflecteix en la línia d'interveció 15: Educació vers la sostenibilitat, que s'alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU d'educació de qualitat (ODS 4), ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11), acció climàtica (ODS 13) i aliança per als objectius mundials (ODS 17).

  PAM Ecologia
  Objectius de desenvolupament sostenible
  UNESCO | Educació per al desenvolupament sostenible
 • Missió i principis
  Compartim un Futur té com a missió promoure la sostenibilitat ambiental, social i econòmica al territori metropolità i, a llarg termini, aconseguir que els ciutadans incorporin en el seu comportament quotidià hàbits més sostenibles.

  És un instrument educatiu basat en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la coresponsabilitat social en l'educació, i expressa la vocació de l'àrea metropolitana com a territori educador.

  Els principis d'aquest programa, que es basa en diversos conceptes, són els establerts per la declaració de Tbilisi i corroborats en posteriors actes.

  Declaració de Tbilisi
 • Objectius
  El Compartim un Futur vol donar a conèixer la tasca que fa l'AMB en matèria de sostenibilitat i estimular la participació dels ciutadans en aquest àmbit. A través d'aquest programa, l'AMB proposa pràctiques que afavoreixen un canvi en les decisions de consum individuals per tal que no es basin només en els beneficis econòmics i a curt termini, sinó que també tinguin en compte altres aspectes com els costos ambientals i energètics o les emissions de CO2.

  Sobre el canvi climàtic, l'energia i la salut ambiental
  Conèixer el canvi climàtic i els seus efectes sobre el territori metropolità.
  Veure la relació entre la gestió dels residus municipals, l'energia i el paper de les energies renovables.
  Divulgar el concepte de salut ambiental i els factors que hi influeixen (contaminació acústica, odorífera, lumínica, de l'aigua, del sòl o de l'aire).

  Sobre el cicle dels residus
  Conèixer la gestió metropolitana dels residus municipals i els diferents tipus de tractament de residus municipals que fa l'AMB.
  Sensibilitzar per influir en els hàbits dels ciutadans respecte de la separació de residus i millorar la recollida selectiva, especialment la de la fracció orgànica.
  Fomentar en el ciutadà capacitats per fer front als canvis que afecten el model de recollida i tractament de residus mitjançant processos d'aprenentatge fonamentats en la reflexió crítica.

  Sobre el cicle de l'aigua
  Conèixer el funcionament de les instal·lacions de tractament d'aigua depurada, regenerada i la xarxa metropolitana de col·lectors.
  Ajudar a canviar els hàbits dels ciutadans en el consum i ús de l'aigua i fomentar la seva coresponsabilitat amb l'administració pública en la gestió dels recursos hídrics.
  Donar a conèixer la Directiva marc de l'aigua, la qual inclou conceptes com l'estat integral de les masses d'aigua, l'anàlisi integrada del medi, la recuperació de costos dels serveis i la participació pública i transparència en les polítiques de l'aigua.
  Apropar i difondre els beneficis de l'aigua regenerada, un recurs hídric encara no gaire conegut a casa nostra.

Subir
Accions
 • Impulsar els públics de formació no reglada (FNR) per estendre la cultura de la sostenibilitat i augmentar l'oferta per a formació reglada (FR).
 • Desenvolupar una línia específica d'aprenentatge servei a partir de treballs fets, centrada en projectes de qualitat, assistència personalitzada i projectes autònoms modulars adaptats a cada usuari. 
 • Concretar la presència territorial mitjançant punts mòbils (unitat mòbil del Compartim un Futur, xarxa d'equipaments sostenibles) o fixos (p. ex. Fàbrica del Sol), que actuaran també com a refugis climàtics.
 • Impulsar la perspectiva de gènere i d'inclusió en aquest àmbit.
 • Desenvolupar la línia educativa del Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25).
 • Obligar les concessions, etc. a preveure en les instal·lacions i espais els mitjans necessaris per a la funció pedagògica que també tenen.
 • Renovar i aprovar el nou Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat (PMES) 2021-2030.
 • Reforçar la base territorial tot incorporant recursos i activitats estretament vinculats al medi natural i urbà: espais verds urbans i periurbans, ecosistemes fluvials, litoral metropolità, mobilitat, etc. amb l'objectiu d'afavorir el coneixement del medi metropolità i, per tant, el sentiment de pertinença al territori.
 • Impulsar les xarxes i les sinergies entre els programes educatius dels municipis metropolitans.
 • Incorporar com a eixos transversals qüestions estretament vinculades a la gestió metropolitana per a la protecció del medi, com el canvi climàtic, l'energia, les olors, la salut o els mitjans de producció i consum.
 • Adaptar el programa a un públic cada vegada més divers: unitats familiars, tercera edat i nouvinguts, però mantenint el punt focal en el públic escolar, considerat el motor del canvi.
 • Integrar les TIC i les xarxes com una oportunitat per arribar a una societat i a un alumnat cada vegada més tecnològic, però tenint en compte la fractura digital i garantint la universalitat del programa.
 • Innovar en les metodologies didàctiques i pedagògiques estrenyent el vincle amb la universitat i la comunitat educativa mitjançant convenis de col·laboració.
 • Diversificar el tipus d'activitats tot potenciant les més vivencials i participatives, en les quals s'aprengui fent, des de l'acció i la implicació. L'educació per a la sostenibilitat no és només cosa dels més petits, de manera que continuarem treballant per arribar als adults i a les famílies.

Subir
Eines
Les propostes estan destinades a estudiants de tots els nivells educatius, tant de l'educació reglada com no reglada, formació d'adults, famílies i particulars. A més, aquestes propostes tenen diferents tipologies per adequar-se a les necessitats dels destinataris:
 • Catàleg de recursos: és una plataforma digital que permet cercar els diferents recursos educatius del programa de manera fàcil, ràpida, intuïtiva i adaptada a les necessitats de cadascú, professors, personal d'educació en el lleure o públic en general.
 • Activitats educatives: les propostes educatives es realitzen al llarg de l'any, són gratuïtes i van dirigides a un públic que comprèn totes les edats i procedències. Les activitats són xerrades, visites guiades, tallers i activitats a les aules de les escoles que fomenten la sostenibilitat, afavoreixen el coneixement de l'àmbit metropolità i reforcen la pertinença al territori.
 • Publicacions i activitats en línia: es tracta de publicacions educatives, tècniques i de divulgació sobre temàtiques ambientals. Totes són gratuïtes per a centres educatius, entitats, associacions i particulars, i moltes tenen versió descarregable.
 • Itineraris educatius.
 • ApS i serveis comunitaris: és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo.
 • Servei d'assessorament: dirigit a centres educatius, associacions, entitats o qualsevol persona interessada en el programa Compartim un Futur que explica de manera clara l'oferta educativa així com els àmbits de gestió i organització d'activitats.
La innovació didàctica i pedagògica és fonamental. Per això, es promouen els convenis de col·laboració amb les universitats i la comunitat educativa. També s'impulsen xarxes de col·laboració amb els programes educatius propis dels municipis metropolitans, amb altres programes metropolitans com el de prevenció de residus Millor que Nou o el programa per donar a conèixer els valors socioambientals de la xarxa de parcs i platges metropolitans Aprenem a la Xarxa. Finalment, s'incorporen com a eixos compartits temes estretament vinculats a la gestió metropolitana per protegir el medi ambient.

Subir
Dades
Un total de 28,186 persones van participar de les activitats i projectes ApS del programa d'educació ambiental de l'AMB, el Compartim un Futur, durant la temporada 2020-2021. En total es van realitzar 1.478 activitats sobre diverses temàtiques, com ara el cicle dels residus, el cicle de l'aigua, el consum responsable, l'energia o la biodiversitat, a més de 18 projectes ApS guiats i coproduïts. Cal fer menció que, a causa de la pandèmia per covid19, els cursos 2019-2020 i 2020-2021 es van veure afectats per la cancel·lació d'activitats i visites. 

Gràfic Evolució del nombre de participants

Durant la temporada 2020-2021 no es van dur a terme visites a instal·lacions a causa de la pandèmia per covid19, en considerar-se instal·lacions essencials. Tot a això, durant el 2020 es van dissenyar activitats telemàtiques per fer-les des de casa, incloses dues visites virtuals: una a la depuradora del Prat de Llobregat i una altra a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs.

Gràfic Distribució de participants segons el tipus d'activitat (curs 2018-2019)


Gràfic Nombre de participants segons oferta

Participació segons nivell educatiu o tipus de públic específic, excepte l'alumnat que ha participat en projectes ApS.

Gràfic Nombre de participants segons tipus de públic espec
ífic

Participació segons municipi, excepte l'alumnat que ha participat en projectes ApS.

Gràfic Distribució de participants segons municipi

Subir