Planta Integral de Valorització de Residus

Back

Sant Adrià de Besòs

Imatge de la planta

Aquesta planta és l'únic equipament de l'AMB que disposa d'una línia de valorització energètica per incineració. Això li permet transformar el rebuig no aprofitable i els residus municipals en una gran quantitat d'energia elèctrica i de vapor que subministra a la xarxa de climatització de districte que opera a la zona.

Location: Carrer de la Pau Sant Adrià de Besòs

Image gallery

Què fa

La valorització energètica és un procés que minimitza el volum dels residus mitjançant la seva combustió i que aprofita l'energia que genera aquest procés per produir vapor i electricitat.

Què tracta

La planta de valorització energètica tracta dos tipologies de materials: els rebutjos del tractament mecànic dels ecoparcs (barreges de plàstics, tèxtil, paper i altres no recuperables) i fraccions resultant del bioassecatge de la matèria orgànica de la fracció resta. 

Com funciona

La planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs és una instal·lació on té lloc un procés de combustió controlada mitjançant tres forns de graelles de fins a 15 t/h de capacitat per forn. L'energia tèrmica generada de la combustió dels rebutjos s'aprofita mitjançant unes calderes que permeten generar vapor a alta pressió. Aquest vapor es valoritza principalment en turbines de vapor a fi de produir-ne energia elèctrica. L'electricitat generada a la planta de valorització energètica es destina a l'autoconsum de la pròpia instal·lació en un 12%, i la resta, un 88% es ven a la xarxa elèctrica.

Una part del vapor generat s'utilitza en la xarxa urbana de calor i fred del Fòrum i del districte 22@, donant així servei a les empreses i a la ciutadania d'aquesta zona de Barcelona.

En el procés de combustió i tractament dels gasos es generen les escòries i les cendres. Les escòries són materials valoritzables que s'aprofiten, per exemple, per a la producció de formigó ecològic, i les cendres són objecte d'una disposició controlada.

En referència a les emissions atmosfèriques la instal•lació compta amb un sistema avançat de tractament dels gasos format per un rentador semi-sec de lletada de calç, un filtre catalític de NOx, injecció de carbó actiu i uns filtres de manegues. A fi de monitoritzar les emissions a la atmosfera la planta disposa d'un equip de mesura en continu de multitud de paràmetres. Aquesta informació es enviada a la sala de control i supervisades per la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA). Amb aquest sistema es controla en tot moment que els límits d'emissions siguin sempre inferiors als establerts per la legislació vigent.

Què és la Planta Integral de Valorització de residus?

La Planta Integral de Valorització de Residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs integra dues instal·lacions: la Planta de Valorització Energètica (PVE), gestionada per TERSA, i la Planta de Tractament Mecànic-Biològic, gestionada per la societat Ecoparc del Mediterrani.

Evolució i millores

La PIVR del Besòs ha estat concebuda de manera que queda perfectament integrada en l'entorn urbanístic en el qual es troba.

En el pretractament, per evitar les pudors, el fossar està tancat i dotat d'un sistema d'aspiració d'aire localitzat que garanteix tres renovacions d'aire per hora. L'interior de la instal·lació es manté en depressió i renova contínuament l'aire per evitar la possible emissió d'olors a l'exterior. El cabal total d'aire captat és de 100.000 Nm3/hora. L'aire captat es tracta en dues unitats d'oxidació tèrmica regenerativa.

La calor residual dels motors de cogeneració, així com l'obtinguda en els gasos d'escapament, es reaprofita per a la mateixa planta de manera que s'estalvien recursos energètics.

La planta disposa d'una estació depuradora per tractar els components orgànics dels lixiviats procedents de la biometanització, del fossar i de les aigües de neteja.

Gestió

Gestió
Dades bàsiques de gestió
Propietat AMB
Gestió TERSA
Adreça instal·lació 08930 Sant Adrià de Besòs
Any de posada en funcionament 2006
Municipis als quals dóna servei  Badalona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona

Dades bàsiques tècniques

Dades bàsiques tècniques
Funcions Tractament mecànic biològic i valorització energètica de la fracció resta i del rebuig
Capacitat línies mecànica i biològica 192.000 mt/any
Capacitat de valorització energètica 360.000 t/any
Productes recuperats Paper, cartró, vidre, PET, PEAD, metalls fèrrics, metalls no fèrrics, plàstic film i brics.
Producció d'electricitat 180.000 MWh/any
Vapor subministrat 68.000 t/any

Valorització de material

Valorització energètica per municipi
PVE
Badalona 12.659,78
Barcelona 57.648,25
Montcada i Reixac 93,82
Sant Adrià de Besòs 2.779,97
Santa Coloma de Gramenet 11.905,28
Total metropolità 85.117,10
Altres procedència no metro. 135,95
Total metropolità + no metro. 85.253,05
TOTAL RESIDUS TRACTATS

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a la planta Integral de Valorització de Residus

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014

Aquesta planta es pot visitar en el marc del programa d'Educació ambiental per a la Sostenibilitat de l'AMB.

 • $escapeTool.html($alt_)


  Planta integral de valorització de residus (PIVR) de Sant Adrià de Besòs

  Subject:
  Waste, Sustainability
  Type:
  Guided visit
  Public:
  Educació en el lleure, Formació no reglada, Ciutadania, Specialized, Families, Lower secondary school: 12 to 14 years, Lower secondary school: 14 to16 years, Upper secondary school (16 to18 years), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, Graus,Postgraus i Màsters, escolar.postgraus, escolar.masters
  Where:
  Sant Adrià de Besòs
  When:

 • $escapeTool.html($alt_)


  Planta de valorització energètica (PVE) de Sant Adrià de Besòs

  Subject:
  Waste
  Type:
  Guided visit
  Public:
  Educació en el lleure, Families, General, Specialized, Ciutadania, Lower secondary school: 12 to 14 years, Lower secondary school: 14 to16 years, Upper secondary school (16 to18 years)
  Where:
  Sant Adrià de Besòs
  When:

Location

How to get there?
Transport nearby...

Related press releases

Prova: $provaURL