Compostatge de Sant Cugat

Back

Sant Cugat del Vallès

Imatge de la planta de compostatge

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès és una planta de tractament de matèria orgànica i residus vegetals que dóna serveis a diversos municipis metropolitans.

Location: Ctra. 1413a Sant Cugat del Vallès

Què fa

Les plantes de compostatge són instal•lacions dedicades a tractar matèria orgànica i residus vegetals per obtenir-ne compost, una esmena o adob orgànic que es pot emprar tant en jardineria com en agricultura.

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès processa 7.600 tones de residus l'any. En funcionament des del 2001, la planta es va adherir al sistema metropolità de gestió de residus l'any 2009 i dóna servei a Sant Cugat del Vallès i a municipis propers.

Abans de tractar els residus orgànics, a les plantes de compostatge s'aplica un procés de triatge per extreure'n els impropis

A continuació, la matèria orgànica es barreja amb altres materials, com per exemple, residus de jardineria o residus orgànics de grans productors, com ara els mercats. En cas que s'hi afegeixin residus de poda i jardineria, abans de mesclar-los, es trituren per facilitar-ne la descomposició posterior.

El procés de compostatge consisteix a deixar que aquesta barreja de residus es descompongui imitant la degradació que ocorre a la natura, però d'una manera accelerada. Es tracta d'un procés biooxidatiu controlat produït per una successió de microorganismes que actuen sota unes condicions ambientals —temperatura, humitat, etc.— determinades. El procés es duu a terme en compartiments estancs durant el procés de fermentació, per facilitar aquesta acceleració i, alhora, evitar l'emanació de males olors. En l'etapa de maduració els compartiments no són estancs.

Què tracta

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès tracta:
 • La fracció FORM, és a dir, els residus orgànics dipositats pels ciutadans als contenidors marrons.
 • Restes vegetals procedents dels serveis de poda i jardineria municipals.

Compostatge de Sant Cugat
Planta de compostatge de Sant Cugat
Separació manual

Durant la separació manual, diverses persones eliminen alguns dels materials voluminosos que no haurien d'haver arribat al contenidor de matèria orgànica (impropis). Aquests materials aniran a parar a un dipòsit cotrolat

Garbell rotatiu

Extreu plàstics, vidre o ferralla mal separats. S'utilitza tant a l'inici del procés -per impropis més grans-, com després de la fermentació als túnels, ja que en aquest moment resulta més fàcil

El plàstic, el vidre i la ferralla s'envien a un dipòsit controlat.

Trituradora

Tritura les resters de poda i jardineria per aconseguir material més fi, més fàcil de compostar.

Les restes vegetal striturades s'ajunten amb la matèria orgànica per ajudar a estructurar les piles de compostatge i fer que l'aire circuli millor entre la matèria en fermentació.

Túnels de compostatge

Emmagatzemem la barreja de matèria orgànica i restes vegetals durant tres setmanes perquè s'iniciï el procés de fermentació. La fermentació la fan bacteris aerobis ja presents en els residus.

Nau de maduració

És l'espai on s'apila el material que ha sortit pels túnels de compostatge, després d'haver passat per segon cop pel garbell. Aquí es deixa reposar durant cinc setmanes per obtenir compost madur.

Voltejadora

Rega les piles de maduració i les mou periòdicament per airejar-les. Així facilita que els bacteris acabin de descompondre la matèria orgànica.

Garbell d'afinament

Un cop el compost és madur, s'usa un garbell més fí per extreure les restes vegetals que no s'hagin acabat de descompondre o les petites restes d'impropis que hi puguin haver quedat.

Taula densimètrica

El compost madur s'acaba d'afinar a la taula densimètrica. Aquesta màquina el fa vibrar per separar-lo de partícules planes i pesants: impropis o restes vegetals no descomposades.

El compost madur i afinat es ven com a adob.Les restes vegetals no completament descomposades es tornen a l'inici del procés. Les restes petites de plàstic, vidre o ferralla s'envien a un dipòsit controlat o una planta de triatge.

Basa de lixiviats

La fermentació de la matèria orgènica genera uns líquids, anomenats lixiviats, que podríen contaminar el sòl i les aigües subterrànies de l'entorn de la planta. Per evitar-ho, s'emmagatzema a la bassa. Els lixiviats també es poden utilitzar per hidratar els túnels en fermentació.

Basa de pluvíals

L'aigua de pluja que cau sobre la planta també córre el risc d'arrosegar petites particules dels residus que s'hi tracten. Per evitar que contamini l'entorn, s'emmagatzema a una bassa pròpia i també s'usa per hidratar le spiles de maduració amb la voltejadora.

Què tracta

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès tracta:
 • Matèria orgànica procedent de la recollida selectiva municipal, és a dir, els residus orgànics dipositats pels ciutadans als contenidors marrons.
 • Restes vegetals procedents dels serveis de poda i jardineria municipals.

Evolució i millores

La matèria orgànica representa el 36% de tots els residus. Separar-la correctament —usant els contenidors d'orgànica per desfer-se'n— és el primer pas per gestionar-la de manera sostenible.

A les plantes de compostatge i ecoparcs metropolitans els residus orgànics reben un tractament equivalent al reciclatge. Gràcies a això, es pot usar la matèria orgànica residual per generar un nou producte, el compost.

El compost fet a partir de matèria orgànica recollida selectivament és una esmena orgànica o adob orgànic útil en agricultura i jardineria que contribueix a reduir l'ús de fertilitzants químics.

A més, compostar la matèria orgànica evita que se li hagi de donar un tractament finalista (deposició controlada o incineració). Això vol dir que el compostatge minimitza la necessitat de destinar espais al territori per ubicar-hi abocadors.

Diagrama de funcionament

Titular del servei: Àrea Metropolitana de Barcelona
Empresa explotadora: TMA

La planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès té capacitat per tractar 7.600 t/any: 3.600 t/any de FORM i 4.000 t/any de triturat vegetal.

Dades emissions

Gràfic Evolució de les emissions a la planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès

Informe 2015-2016
Informe 2011-2014
 • Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès


  Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès

  Subject:
  Residus, Sostenibilitat
  Type:
  Guided visit
  Public:
  Educació en el lleure, Formació no reglada, Ciutadania, Specialized, Families, Primary school: 8 to 10 years, Primary school: 10 to12 years, Lower secondary school: 12 to 14 years, Lower secondary school: 14 to16 years, Upper secondary school (16 to18 years), Cicle formatiu de grau mig, Cicle formatiu de grau superior, escolar.graus, escolar.postgraus, escolar.masters
  Where:
  Sant Cugat del Vallès
  When:

Location

How to get there?
Transport nearby...
Prova: $provaURL